2028 ರ ಯಮಕನಮರಡಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

#

#

#

#

#

Pre Survey of Yemkanmardi Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Yemkanmardi Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 2008 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 (ST)
2023 (ST) SATISH LAXMANARAO JARKIHOLI M INC 100290 BASAVARAJ HUNDRI M BJP 43079 57211
2018 (ST) SATISH L JARKIHOLI M INC 73512 ASTAGI MARUTI MALLAPPA M BJP 70662 2850
2013 (ST) SATISH LAXMANARAO JARAKIHOLI M INC 70726 ASTAGI MARUTI MALLAPPA M BJP 46376 24350
2008 (ST) JARAKIHOLI SATISH LAXMANARAO M INC 46132 BALAGOWDA MALAGOWDA PATIL M JD(S) 29351 16781

Yemkanmardi Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 2008 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 102215 100859 203082 166521 82 165450 78 36561 1. SATISH LAXMANARAO JARKIHOLI
2. BASAVARAJ HUNDRI
3. ASTAGI MARUTI MALLAPPA
4. MARUTI TIPPANNA NAIK
5. NOTA
6. SHIVANAND LAXMAN SAMMAKKANAVAR
M
M
M
M
-
M
INC
BJP
JD(S)
IND
NOTA
IND
100290
43079
19567
2052
996
462
60.25
25.88
11.76
1.23
0.6
0.28
2018 12-May-2018 94896 93373 188279 149627 79.47 147830 1797 38652 1. SATISH. L. JARKIHOLI
2. ASTAGI MARUTI MALLAPPA
3. SHANKAR BHARAMA GASTI
4. DR: YALGUND BASANAIK NAIK
5. BHIMASHI SIDDAPPA NAIK
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
KJP
IND
73512
70662
1837
1299
520
49.16
47.26
1.23
0.87
0.35
2013 05-05-2013 81707 80551 162267 124671 76.83% 124560 111 37596 1. SATISH LAXMANARAO JARAKIHOLI
2. ASTAGI MARUTI MALLAPPA
3. SANARAM SIDDAPPA NAIK
4. DR. YALAGUND BASANAIK NAIK
5. BASAVARAJ SIDDALINGAPPA SAYANNAVAR
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
KJP
IND
70726
46376
3348
2129
1981
56.73%
37.19%
2.68%
1.70%
1.58%
2008 22-05-2008 73915 75033 148948 108645 72.94% 108634 11 40303 1. JARAKIHOLI SATISH LAXMANARAO
2. BALAGOUDA MALAGOUDA PATIL
3. MALLAPPA LAXMAN MUTTENNAVAR
4. KOLEKAR YALAPPA HANUMANT
5. MARUTI SANNAPPA GUTAGUDDI
6. RAMACHANDRA BHIMAPPA NAIK
7. PUJERI BASAVRAJ IRAPPA
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
IND
IND
BSP
IND
46132
29351
18557
10320
2179
1201
894
42.47%
27.02%
17.08%
9.5%
2.01%
1.11%
0.82%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.