2028 ರ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ವಿಧಾನಸಭೆ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT


2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

30-ಕಿರಂಗೂರು

31-ಕೊಡಿಯಾಲ

32-ಬೆಳಗೊಳ

33-ಮಹದೇವಪುರ

34- ಅರಕೆರೆ


Pre Survey of Shrirangapattana Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

Click :- Your Opinion

Srirangapatna Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN A.B. RAMESHA BANDISIDDEGOWDA M INC 72817 RAVINDRA SRIKANTAIAH M JDS 61680 11137
2018 GEN RAVINDRA SRIKANTAIAH M JDS 101307 A.B.RAMESHA BANDISIDDEGOWDA M INC 57619 43688
2013 GEN A.B. RAMESHA BANDISIDDEGOWDA M JD(S) 55204 RAVINDRA SRIKANTAIAH M IND 41580 13624
2004 GEN VIJAYALAKSHMAMMA BANDISIDDEGOWDA F JD(S) 27371 NANJUNDEGOWDA KS M KRRS 26113 1258
1999 GEN PARVATHAMMA SRIKANTAIAH F INC 47866 K.S. NANJUNDEGOWDA M KRRS 25273 22593
1994 GEN VIJAYA LAXMAMMA BANDISIDDEGOWDA F JD 43062 K.S. NANJUNDEGOWDA M IND 19635 23427
1989 GEN DAMAYANTI BOREGOWDA F INC 29159 VIJAYALAKSHMANMMA M JNP(JP) 25876 3283
1986 GEN VIJAYALAXMANNA M JNP 38855 A.C.SRIKANTAIAH M INC 34241 4614
1985 GEN A. S. BANDISIDDEGOWDA M JNP 39163 A. C. SRIKANTAIAH M INC 33416 5747
1983 GEN A. S. BANDISIDDEGOWDA M JNP 36634 M. SRINIVAS M INC 25843 10791
1978 GEN M.SRINIVAS M JNP 20127 C.L. GOVINDARAJU M INC(I) 18647 1480
1972 GEN DAMAYANTHI BORE GOWDA M INC 25965 A. C. SRIKANTAIAH M NCO 18826 7139
1967 GEN B. DODDABOREGOWDA M IND 13883 A. C. SRIKANTAIAH M INC 13794 89
1962 GEN A. G. BANDIGOWDA M INC 23809 A. G. CHUNCHEGOWDA M IND 9389 14420
1957 GEN A. G. CHUNCHE GOWDA M IND 18280 A. G. BANDI GOWDA M INC 11290 6990

Srirangapatna Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 104711 108494 213244 185235 86.87 184146 46 28009 1. A B RAMESHA BANDISIDDEGOWDA
2. RAVINDRA SRIKANTAIAH
3. S SACCHIDANANDA
4. TAGGAHALLI VENKATESH
5. C S VENKATESHA
6. NOTA
7. ANANDA P
8. M M MAHESHAGOWDA
9. SRINIVASA G P
10. ARUNA KUMARA H M
11. MOHANA KUMAR
12. PALAHALLI CHANDRASHEKAR
13. ANIL KUMAR
14. DEVIKA K
15. H D JAVAREGOWDA
16. BASAVARAJA SOMAVARADA
17. Y M GIRISHA
18. HARISH N
M
M
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
IND
AAAP
NOTA
BSP
IND
IND
KRS
IND
IND
AHNP
IND
IND
IND
IND
IMP
72817
61680
42306
3266
1096
1048
777
413
313
281
252
212
208
137
120
108
89
71
39.32
33.31
22.84
1.76
0.59
0.57
0.42
0.22
0.17
0.15
0.14
0.11
0.11
0.07
0.06
0.06
0.05
0.04
2018 12-May-2018 103766 105143 208945 176659 84.55 175709 950 32286 1. RAVINDRA SRIKANTAIAH
2. A.B.RAMESHA BANDISIDDEGOWDA
3. NANJUNDEGOWDA.K. S
4. VENKATESHA.C.S
5. MOHAN KUMAR U. KIRANGOORU PAAPU
6. S.S.RAJASHEKARAIAH
7. SATHEESHA.H.M
8. C.LINGEGOWDA
9. M.M. MAHESHA GOWDA
10. SURESHA.V
11. KEMPEGOWDAM
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
AAAP
IND
IND
PPRP
IND
IND
AIMEP
IND
101307
57619
11326
1941
1736
462
433
334
210
205
136
57.35
32.62
6.41
1.10
0.98
0.26
0.25
0.19
0.12
0.12
0.08
2013 05-05-2013 97494 97820 195318 157922 80.85% 157807 115 37396 1 A.B. RAMESHA BANDISIDDEGOWDA
2 RAVINDRA SRIKANTAIAH
3 S.L.LINGARAJU
4 K.S.NANJUNDEGOWDA
5 T.SRIDHARA
6 M.SURESHA
7 SHAMBHULINGEGOWDA (GANDHIVAADI)
8 RATHNAMMA BASAVAIAH
9 GANJAM SHIVU
10 K.N. MANJUNATHA
11 M.SHIVALINGEGOWDA
12 K.UDAYAKUMAR
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
JD(S)
IND
INC
SKP
BJP
IND
IND
BSP
BSRCP
IND
SAJP
IND
55204
41580
27197
24075
2427
1605
1604
1433
1014
706
519
443
34.98%
26.35%
17.23%
15.26%
1.54%
1.02%
1.02%
0.91%
0.64%
0.45%
0.33%
0.28%
2008 10-05-2008 90896 90685 181581 141398 77.87% 141258 140+T 15 40183 1 A.B.RAMESHA BANDISIDDEGOWDA
2 AMBARESH @ AMARNATH
3 K.S.NANJUNDEGOWDA
4 POOJA M SANTHOSH
5 B.LINGAIAH
6 KRISHNAMURTHY
7 SUNDHALLY SOMASHEKAR
8 CHANDRASHEKARAPPA.K
M
M
M
F
M
M
M
M
JD(S)
INC
SKP
BJP
BSP
IND
SUP
SP
52234
47074
27547
7242
2540
2161
1802
658
36.98%
33.32%
19.5%
5.13%
1.8%
1.53%
1.28%
0.47%
2004 26-04-2004 75450 74913 150363 112582 74.87% 112534 10+T 60 37781 1 . SRINIVAS M
2 . NANJUNDEGOWDA KS
3 . YOGANANDA PATEL MARIGOWDA
4 . SANTOSH M
5 . SURESH V
6 . VIJAYALAKSHMAMMA BANDISIDDEGOWDA
7 . PARVATHAMMA SRIKANTAIAH
8 . ANANDARAJU C
M
M
M
M
M
F
F
M
BJP
KRRS
IND
JP
BSP
JD(S)
INC
KNDP
13716
26113
1876
18108
2669
27371
21600
1081
12.18%
23.20%
1.66%
16.09%
2.37%
24.32%
19.19%
0.96%
1999 11-09-1999 70909 67412 138321 107122 77.44% 100926 6196 31199 1 . PARVATHAMMA SRIKANTAIAH
2 . K.S. NANJUNDEGOWDA
3 . VIJAYALAKSHMAMMA BANDI SIDDEGOWDA
4 . K. BALARAMU
5 . G.S. SHANKARAIAH
6 . K. SIDDAPPA
F
M
F
M
M
M
INC
KRRS
JD(S)
BJP
IND
BSP
47866
25273
14428
12136
642
581
47.43%
25.04%
14.30%
12.02%
0.64%
0.58%
1994 26-11-1994 69360 63489 132849 104573 78.72% 102811 1762 28276 1 . VIJAYA LAXMAMMA BANDISIDDEGOWDA
2 . K.S. NANJUNDEGOWDA
3 . A.C. SRIKANTAIAH
4 . DAMAYANTI BOREGOWDA
5 . S. LINGANNA
6 . K. SIDDAPPA
7 . CHANDRA KUMARA
8 . CHINNAMMA M.PUTTAMADIAH
9 . KULLE GOWDA
10 . VENKATESH
11 . MARIYAPPA
12 . K.N. RAJU

F
M
M
F
M
M
M
F
M
M
M
M
JD
IND
IND
INC
BJP
BSP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
43062
19635
16193
11728
7479
2487
1041
521
419
155
56
35
41.88%
19.10%
15.75%
11.41%
7.27%
2.42%
1.01%
0.51%
0.41%
0.15%
0.05%
0.03%
1989 24-11-1989 64486 59211 123697 92854 75.07% 85770 7084 30843 1 . DAMAYANTI BOREGOWDA
2 . VIJAYALAKSHMANMMA
3 . K. S> NANJUNDE GOWDA
4 . A. H. NARAYAN
5 . J. SIDDAIAH
6 . A. P. BHRAMALINGU
7 . LEELA S. V. SURESH
8 . MAHADEVU
9 . HU. K. KEMPANNA
10 . MARIGOWDA
F
M
M
M
M
M
F
M
M
M
INC
JNP(JP)
KRS
JD
IND
BJP
LKD(B)
IND
IND
IND
29159
25876
18851
7457
2667
709
425
283
245
98
34.00%
30.17%
21.98%
8.69%
3.11%
0.83%
0.50%
0.33%
0.29%
0.11%
1985 03-05-1985 51222 46612 97834 76418 78.11% 75312 1106 21416 1 . A. S. BANDISIDDEGOWDA
2 . A. C. SRIKANTAIAH
3 . LEELA S. V. SURESHA
4 . NAGEGOWDA
5 . C. BORAIAH
6 . C. DEVARAJU
7 . S. C. DINESH KUMAR
M
M
F
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
IND
IND
IND
39163
33416
1807
341
322
166
97
52.00%
44.37%
2.40%
0.45%
0.43%
0.22%
0.13%
1983 01-05-1983 44424 40223 84647 64692 76.43% 63402 1290 19955 1 . A. S. BANDISIDDEGOWDA
2 . M. SRINIVAS
3 . S. N. CHALUVAPPA
M
M
M
JNP
INC
IND
36634
25843
925
57.78%
40.76%
1.46%
1978 25-02-1978 39849 36928 76777 61204 79.72% 59786 1418 15573 1 . M.SRINIVAS
2 . C.L. GOVINDARAJU
3 . A.C. SRIKANTAIAH
4 . N.NANJEGOWDA
M
M
M
M
JNP
INC(I)
IND
INC
20127
18647
17576
3436
33.67%
31.19%
29.40%
5.75%
1972 05-03-1972 45527 43071 88598 57084 64.43% 55592 1492 31514 1 . DAMAYANTHI BORE GOWDA
2 . A. C. SRIKANTAIAH
3 . B. BOUDA BORS GOWDA
M
M
M
INC
NCO
IND
25965
18826
10801
46.71%
33.86%
19.43%
1967 21-02-1967 69646 69646 45963 66.00% 41660 4303 23683 1 . B. DODDABOREGOWDA
2 . A. C. SRIKANTAIAH
3 . A. S. BANDISIDDEGOWDA
4 . L. NARASIMHASWAMY
M
M
M
M
IND
INC
IND
IND
13883
13794
9651
4332
33.32%
33.11%
23.17%
10.40%
1962 19-02-1962 61358 61358 35870 58.46% 33625 2245 25488 1 . A. G. BANDIGOWDA
2 . A. G. CHUNCHEGOWDA
3 . B. M. BETTEGOWDA
M
M
M
INC
IND
IND
23809
9389
427
70.81%
27.92%
1.27%
1957 25-02-1957 50395 50395 29570 58.68% 29570 0 20825 1 . A. G. CHUNCHE GOWDA
2 . A. G. BANDI GOWDA
M
M
IND
INC
18280
11290
61.82%
38.18%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2030. http://ivoter.tv All rights reserved.