2028 ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

29-ಯಲ್ದೂರು

30-ಚಲ್ದಿಗಾನಹಳ್ಳಿ (ದಳಸನೂರು)

31-ತಾಡಿಗೋಳ್ (ರೋಣೂರು)

32-ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ

33-ರಾಯಲ್ಪಾಡು

Pre Survey of Srinivaspur Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Srinivaspur Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1962 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN G.K. VENKATASHIVAREDDY M JDS 95463 K.R. RAMESH KUMAR M INC 85020 10443
2018 GEN K.R.RAMESH KUMAR M INC 93571 G.K. VENKATASHIVA REDDY M JDS 83019 10552
2013 GEN K R RAMESHKUMAR M INC 83426 G.K.VENKATASHIVAREDDY M JD(S) 79533 3893
2008 GEN G.K.VENKATA SHIVA REDDY M JD(S) 70282 K.R.RAMESH KUMAR M INC 66613 3669
2004 GEN RAMESH KUMAR K R M INC 65041 VENKATASHIVA REDDY G K M BJP 56431 8610
1999 GEN G K VENKATASHIVA REDDY M INC 52490 RAMESH KUMAR M IND 51297 1193
1994 GEN RAMESHKUMAR M JD 52304 G.K. VENKATASHIVAREDDY M INC 48157 4147
1989 GEN G. K. VENKATASIVAREDDY M INC 48231 RAMESH KUMAR M JD 38938 9293
1985 GEN RAMESH KUMAR M JNP 38074 G. K. VENKATA SHIVA REDDY M INC 31941 6133
1983 GEN G. K. VENKATASHIVA REDDY M INC 30031 RAMESH KUMAR M IND 29389 642
1978 GEN RAMESH KUMAR M INC(I) 31867 R.G.NARAYANAREDDY M INC 12067 19800
1972 GEN S. BACHI REDDY M NCO 29616 H SYED ABDUL ALEEM M INC 11728 17888
1967 GEN B. L. NARAYANSWAMY M IND 18801 S. B. REDDY M INC 16094 2707
1962 GEN G. NARAYANA GOWDA M INC 20311 B. L. NARAYANASWAMY M IND 15082 5229

Srinivaspur Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1962 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 107559 109197 216763 192681 88.89 190294 585 24082 1. G K VENKATASHIVAREDDY
2. K R RAMESH KUMAR
3. GUNJURU R SRINIVASAREDDY
4. DRΙΙ Y V VENKATACHALA
5. NOTA
6. T N VENKATASHIVAREDDY
7. KRS ANANDA G K
8. S RAMESH KUMAR
9. VENKATASHIVAREDDY
10. N S RAMESH KUMAR
M
M
M
M
-
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
AAAP
NOTA
IND
KRS
IND
IND
IND
95463
85020
6644
2086
678
323
234
229
148
147
49.99
44.52
3.48
1.09
0.36
0.17
0.12
0.12
0.08
0.08
2018 12-May-2018 103402 102605 206007 184655 89.64 183819 836 21352 1. K R RAMESH KUMAR
2. G K VENKATASHIVAREDDY
3. DR VENU GOPAL K N
4. G.K.VENKATASHIVAREDDY
5. P R SURYA NARAYANA SWAMI
6. VENKATASHIVAREDDY
7. K.SRINIVASAGOWDA
8. SATHYA ARUNDATHI
9. RAMESHBABU
10. A V RAMESH KUMAR
11. SANDEEP M.G
12. S RAMESHKUMAR
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
IND
CPM
IND
IND
RPSN
IND
IND
AIMEP
IND
93571
83019
4208
837
784
493
329
145
134
106
97
96
50.71
44.99
2.28
0.45
0.42
0.27
0.18
0.08
0.07
0.06
0.05
0.05
2013 05-05-2013 96902 93983 190892 168888 88.47% 168875 13 22004 1. K.R.RAMESHKUMAR
2. G.K.VENKATASHIVAREDDY
3. V.VENKATEGOWDA
4. K.S.MALLIKARJUNA
5. K.P.NAGARAJA
6. P.C.VENKATASHIVAREDDY
7. M.HARISH
8. V.SRIRAMA
9. S.V.VENKATACHALAPATHI
10. NAYAZ AHMED
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
IND
BSP
IND
BSRCP
JD(U)
KJP
SAJP
83426
79533
2379
1005
756
554
434
303
266
219
49.4%
47.1%
1.41%
0.6%
0.45%
0.33%
0.26%
0.18%
0.16%
0.13%
2008 10-05-2008 89117 87793 176910 148291 83.82% 147701 590 28619 1. G.K.VENKATA SHIVA REDDY
2. K.R.RAMESH KUMAR
3. M.LAKSHMANA GOWDA
4. S.BASAVALINGAIAH
5. MANJUNATHA V
6. M.P.VENKATARAMANA
7. D.R.SHANKARA REDDY
8. K.N.NARAYANASWAMY
9. DR. VENKATESHA GOWDA D.R.
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
IND
BSP
SP
IND
IND
IND
70282
66613
3825
2554
1425
969
940
711
382
47.58%
45.1%
2.59%
1.73%
0.96%
0.66%
0.64%
0.48%
0.26%
2004 20-04-2004 74261 74719 148980 123431 82.85% 123423 8 25549 1. RAMESH KUMAR K R
2. VENKATASHIVA REDDY G K
3. SURESH H J
4. NARAYANAMMA
M
M
M
F
INC
BJP
JD(S)
IND
65041
56431
1320
631
52.69%
45.71%
1.06%
0.51%
1999 05-09-1999 66816 67510 134326 109557 81.56% 106204 3353 24769 1. G K VENKATASHIVA REDDY
2. RAMESH KUMAR
3. B NARAYANA SWAMY
4. RAMAKRISHNAPPA
5. NARAYANAMMA
M
M
M
M
F
INC
IND
IND
JD(S)
IND
52490
51297
1051
990
376
49.42%
48.30%
0.99%
0.93%
0.35%
1994 26-11-1994 60911 60601 121512 103432 85.12% 102348 1084 18080 1. RAMESHKUMAR
2. G.K. VENKATASHIVAREDDY
3. T. NARAYANASWAMY
4. V. RAMAKRISHNAPPA
5. C. VENKATAPATHY
6. S.V. SUBBAREDDY
7. B.M. NARAYANASWAMY
8. K.P. SADASHIVAREDDY
9. CHIKKAVENKATASWAMY REDDY
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
BJP
IND
SP
KCP
IND
IND
IND
52304
48157
1002
400
205
167
53
32
28
51.10%
47.05%
0.98%
0.39%
0.20%
0.16%
0.05%
0.03%
0.03%
1989 24-11-1989 54676 53242 107918 90868 84.20% 87932 2936 17050 1. G. K. VENKATASIVAREDDY
2. RAMESH KUMAR
3. AMEER SHARIEF
4. R. NARAYANA SWAMY
M
M
M
M
INC
JD
JNP(JP)
LKD(B)
48231
38938
451
312
54.85%
44.28%
0.51%
0.35%
1985 03-05-1985 44670 42955 87625 71763 81.90% 70638 1125 15862 1. RAMESH KUMAR
2. G. K. VENKATA SHIVA REDDY
3. CHICKKA VENKATASHAMY REDDY
M
M
M
JNP
INC
IND
38074
31941
623
53.90%
45.22%
0.88%
1983 01-05-1983 39874 38941 78815 62050 78.73% 60920 1130 16765 1. G. K. VENKATASHIVA REDDY
2. RAMESH KUMAR
3. M. CHOWDAPPA
4. POOLA PAMAPPA
5. K. M. NARAYANAPPA
M
M
M
M
M
INC
IND
JNP
IND
IND
30031
29389
729
426
345
49.30%
48.24%
1.20%
0.70%
0.57%
1978 25-02-1978 36602 35532 72134 55668 77.17% 54143 1525 16466 1. RAMESH KUMAR
2. R.G.NARAYANAREDDY
3. H.RAHIMANSHARIF
4. V.RAMADRISHNAPPA
M
M
M
M
INC(I)
INC
JNP
IND
31867
12067
9409
800
58.86%
22.29%
17.38%
1.48%
1972 05-03-1972 36046 34470 70516 42237 59.90% 41344 893 28279 1. S. BACHI REDDY
2. H SYED ABDUL ALEEM
M
M
NCO
INC
29616
11728
71.63%
28.37%
1967 21-02-1967 62015 36791 59.33% 34895 1896 25224 1. B. L. NARAYANSWAMY
2. S. B. REDDY
M
M
IND
INC
18801
16094
53.88%
46.12%
1962 19-02-1962 60090 37217 61.94% 35393 1824 22873 1. G. NARAYANA GOWDA
2. B. L. NARAYANASWAMY
M
M
INC
IND
20311
15082
57.39%
42.61%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.