2028 ರ ಸಿರಗುಪ್ಪ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

7-ದೇಶನೂರು

8-ಅಗಸನೂರು

9-ರಾರಾವಿ

10-ಹಳೇಕೋಟೆ

11-ಕರೂರು

12-ಸಿರಿಗೇರಿ

Pre Survey of Siruguppa Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Siruguppa Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 (ST)
2023 (ST) B. M. NAGARAJA M INC 90862 M. S. SOMALINGAPPA M BJP 53830 37032
2018 (ST) M.S. SOMALINGAPPA M BJP 82546 B. MURALI KRISHNA M INC 61275 21271
2013 (ST) B.M. NAGARAJ M INC 65490 M.S. SOMALINGAPPA M BJP 43676 21814
2008 (ST) SOMALINGAPPA M.S M BJP 43359 NAGARAJ B.M. M INC 38535 4824
2004 GEN SOMALINGAPPA M S M BJP 49160 CHEDRASHEKARAIAH T.M M JD(S) 42844 6316
1999 GEN M. SHANKAR REDDY M INC 51742 T.M. CHANDRASHEKHARIAH M JD(U) 28843 22899
1994 GEN T.N. CHANDRASHEKARAIAH M JD 41673 M. SHANKAR REDDY M INC 31552 10121
1989 GEN M. SHANKAR REDDY M INC 53324 T. M. CHANDRASEKHARAYYA M JD 38967 14357
1985 GEN C. M. REVANA SIDDAIAH M JNP 39238 SANKARA REDDY M INC 36626 2612
1983 GEN SANKARAREDDY M INC 43591 KENCHANAGUDDADA MALLANNA GOUDA M IND 19062 24529
1978 GEN RAMAIAH B. E. M INC(I) 34465 NARAYANA SWAMY K. M JNP 25596 8869
1972 GEN B. E. RAMAIAH M INC 27600 M. DOUDANGOWD M NCO 19659 7941
1967 GEN M. D. GOWD M INC 22563 B. E. RAMAIAH M SWA 18489 4074
1962 GEN C. M. REVANA SIDDHAIAH M SWA 22517 H. LINGA REDDY M INC 12940 9577
1957 GEN B. E. RAMIAH M INC 18361 C. M. REVANASIDDIAH M PSP 10416 7945

Siruguppa Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 106816 110355 217209 168461 77.56 166461 364 48748 1. B M NAGARAJA
2. M S SOMALINGAPPA
3. T DARAPPA NAIK
4. NOTA
5. B PARAMESHWARA NAYAKA
6. DODDAYALLAPPA
7. B LOKESHA NAYAKA
8. HANUMANTHAPPA SHALURU
9. M S GADILINGAPPA
10. M H VEERESHAPPA
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
KRPP
NOTA
JD(S)
KRS
AAAP
IND
IND
AIFB
90862
53830
18652
1645
992
526
491
372
370
366
54.05
32.02
11.1
0.98
0.59
0.31
0.29
0.22
0.22
0.22
2018 12-May-2018 100996 102073 203092 152337 75.01 150154 2183 50755 1. M.S. SOMALINGAPPA
2. B. MURALI KRISHNA
3. HOSAMANE B. MARUTHI
4. B.M.VENKATESHA NAYAKA
5. B. SREENIVAS
6. DODDA YALLAPPA
7. PARASHU RAMA
8. M.H.VEERESHAPPA HUNASEMARADAVARU
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
IND
AIMEP
IND
AIFB
82546
61275
2482
1274
956
813
468
340
54.25
40.27
1.63
0.84
0.63
0.53
0.31
0.22
2013 05-05-2013 83832 86206 170039 126788 74.56% 126777 11 43251 1. B.M. NAGARAJA
2. M.S. SOMALINGAPPA
3. H.M. MALLIKARJUN
4. B. ERANNA
5. K. NARASIMHA NAYAKA
6. B.S. MALLIKARJUN NAYAKA
7. NARI MAREPPA
8. N. KALINGAPPA
9. DESAI JADEPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
BSRCP
JD(S)
KJP
IND
BSP
LSP
KRRS
65490
43676
7272
3183
2254
1638
1574
1045
645
51.66%
34.45%
5.74%
2.51%
1.78%
1.29%
1.24%
0.82%
0.51%
2008 16-05-2008 75032 79572 154604 115039 74.40% 115020 19+T 7 39565 1. SOMALINGAPPA M.S
2. NAGARAJ B.M.
3. MALLIKARJUNA BALAPPA .H.M.
4. DODDA HANUMANTHAPPA GUDIVATTI
5. DESAI JADEPPA
6. DODDA SUNKAPPA B
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
IND
IND
43359
38535
26226
3409
2034
1457
37.7%
33.5%
22.8%
2.96%
1.77%
1.27%
2004 20-04-2004 104425 110268 214693 141414 65.86% 141385 29 73279 1. CHEDRASHEKARAIAH TM
2. SHANKAR REDDY M
3. SOMALINGAPPA M S
4. HARUN SAB B
5. THIMMAPPA M K
6. PAMPAPATHI K
7. HANDI RAFIQ SAB
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
BSP
JP
KNDP
IND
42844
38459
49160
2986
3903
1515
2518
30.29%
27.19%
34.76%
2.11%
2.75%
1.07%
1.78%
1999 05-09-1999 90195 93303 183498 122959 67.01% 111741 11218+T 9 60539 1. M. SHANKAR REDDY
2. T.M. CHANDRASHEKHARIAH
3. M.S.SOMALINGAPPA
4. PUJARI MALLESHAPPA
5. A.ABDUL NABI
6. RAMADAS
M
M
M
M
M
M
INC
JD(U)
IND
JD(S)
BSP
IND
51742
28843
19930
9169
1254
803
46.31%
25.81%
17.84%
8.21%
1.12%
0.72%
1994 26-11-1994 81309 85498 166807 115260 69.10% 110766 4494 51547 1. T.N. CHANDRASHEKARAIAH
2. M. SHANKAR REDDY
3. H. RAMAIAH
4. B.E. RAMAIAH
5. RAMALINGAPPA
6. H. LAKSHMIKANTHA REDDY
7. A. RAMANJINAPPA
8. B. NARAYANA REDDY
9. K. RAMANJINI REDDY
10. JINNU MALLIKARJUNA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
KCP
IND
BJP
KRRS
IND
IND
IND
IND
41673
31552
14434
9991
6894
3165
1176
918
503
460
37.62%
28.49%
13.03%
9.02%
6.22%
2.86%
1.06%
0.83%
0.45%
0.42%
1989 24-11-1989 76540 80121 156661 102943 65.71% 95710 7233 53718 1. M. SHANKAR REDDY
2. T. M. CHANDRASEKHARAYYA
3. D. S. JADEPPA
4. SHARANAYYA
M
M
M
M
INC
JD
IND
KRS
53324
38967
2132
1287
55.71%
40.71%
2.23%
1.34%
1985 03-05-1985 68167 54454 122621 81948 66.83% 79525 2423 40673 1. C. M. REVANA SIDDAIAH
2. SANKARA REDDY
3. M. MAREPPA
4. A. ABDUL NABI
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
39238
36626
2704
957
49.34%
46.06%
3.40%
1.20%
1983 01-05-1983 50676 53532 104208 65912 63.25% 63425 2487 38296 1. SANKARAREDDY
2. KENCHANAGUDDADA MALLANNA GOUDA
3. T. HARISHAREDDY
M
M
M
INC
IND
IND
43591
19062
772
68.73%
30.05%
1.22%
1978 25-02-1978 46087 49388 95475 67643 70.85% 65327 2316 27832 1. RAMAIAH B. E.
2. NARAYANA SWAMY K.
3. RANGAPPA S.R.
4. HARISHA REDDY T.
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
34465
25596
2906
2360
52.76%
39.18%
4.45%
3.61%
1972 05-03-1972 34387 35987 70374 48760 69.29% 47259 1501 21614 1. B. E. RAMAIAH
2. M. DOUDANGOWD
M
M
INC
NCO
27600
19659
58.40%
41.60%
1967 21-02-1967 58968 43451 73.69% 41052 2399 15517 1. M. D. GOWD
2. B. E. RAMAIAH
M
M
INC
SWA
22563
18489
54.96%
45.04%
1962 19-02-1962 58566 39702 67.79% 36315 3387 18864 1. C. M. REVANA SIDDHAIAH
2. H. LINGA REDDY
3. BASAVANA GOUD
M
M
M
SWA
INC
IND
22517
12940
858
62.00%
35.63%
2.36%
1957 25-02-1957 54500 30627 56.20% 30627 23873 1. B. E. RAMIAH
2. C. M. REVANASIDDIAH
3. S. MAHARUDRA GOUDA
M
M
M
INC
PSP
BJS
18361
10416
1850
59.95%
34.01%
6.04%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.