2028 ರ ಸಾಗರ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

16-ಕೆಳದಿ

17-ತ್ಯಾಗರ್ತಿ

18-ಆವಿನಹಳ್ಳಿ

19-ಕುದರೂರು

20-ಕಾನ್ಲೆ

Pre Survey of Sagar Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Sagar Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN GOPALA KRISHNA BELURU M INC 88988 H.HALAPPA HARATHALU M BJP 72966 16022
2018 GEN H HALAPPA HARATHALU M BJP 78475 KAGODU THIMMAPPA M INC 70436 8039
2013 GEN KAGODU THIMMAPPA M INC 71960 B.R. JAYANTH M KJP 30712 41248
2008 GEN GOPALKRISHNA BELURU M BJP 57706 KAGODU THIMMAPPA M INC 54861 2845
2004 GEN GOPALAKRISHNA BELUR B.K M BJP 57455 KAGODU THIMMAPPA M INC 42282 15173
1999 GEN KAGODU THIMMAPPA M INC 50797 L.T THIMMAPPA HEGDE M BJP 32730 18067
1994 GEN KAGODU THIMMAPPA M INC 32271 H.V. CHANDRASHEKAR M JD 23059 9212
1989 GEN KAGODU THIMMAPPA M INC 46234 B. R. JAYANTH M JD 24876 21358
1985 GEN B. DHARMAPPA M JNP 30558 L.T THIMMAPPA M INC 29008 1550
1983 GEN L. T. THIMMAPPA HEGADE M INC 20895 K. G. SHIVAPPA M JNP 19229 1666
1978 GEN L. T. THIMMAPPA HEGADE M INC(I) 30903 KAGODU THIMAPPA M JNP 28220 2683
1972 GEN KAGODU THIMMAPPA M SOP 16694 L.T THIMMAPPA HEGADE M INC 11477 5217
1967 GEN K. H. SREENIVASA M INC 11860 K. THIMMAPPA M SSP 11111 749
1962 GEN V. S. LAXMIKANTHAPPA M INC 20854 K. THIMMAPPA M SOC 17555 3299
1957 GEN D. MOOKAPPA M INC 16473 MARIYAPPA M IND 10911 5562

Sagar Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 101661 103599 205262 166739 81.23 165102 288 38523 1. GOPALA KRISHNA BELURU
2. H HALAPPA HARATHALU
3. NOTA
4. K DIWAKARA
5. SOMARAJA N
6. ‌SYED ZAKEER
7. KIRAN B E
8. SHIVAKUMAR V PATIL
9. T N SREENIVAS
10. HARATE GAMAPPA MESTRU
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
NOTA
AAAP
UPJP
JD(S)
KRS
IND
IND
IND
88988
72966
1363
1040
602
350
346
307
263
240
53.46
43.83
0.82
0.62
0.36
0.21
0.21
0.18
0.16
0.14
2018 12-May-2018 96716 97166 193884 154955 79.92 153433 1522 38929 1. H HALAPPA HARATHALU
2. KAGODU THIMMAPPA
3. M B GIRISHGOWDA
4. KALAVATHI
5. KAMBALIKOPPA K LAKSHMANA
6. HARATE GAMAPPA MASTER
7. DUGURU PARAMESHWARA
8. PADMAVATHI
M
M
M
F
M
M
M
F
BJP
INC
JD(S)
AIMEP
IND
IND
SWARAJ
IND
78475
70436
2100
927
448
415
378
254
50.65
45.46
1.36
0.60
0.29
0.27
0.24
0.16
2013 05-05-2013 90032 89758 179794 137477 76.46% 137407 70+T 2 42317 1. KAGODU THIMMAPPA
2. B.R. JAYANTH
3. GOPALAKRISHNA BELURU
4. SHARAVATHI C. RAO
5. T.R. KRISHNAPPA
6. SURESHA. C.
7. S. RAMACHANDRA
8. K.N. VENKATESHA
9. MEGHARAJA. N. PUJARI
10. GANESH. B. BELLI
11. DINESH BARADAVALLI
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
INC
KJP
JD(S)
BJP
LSP
IND
IND
BSP
IND
BSRCP
JD(U)
71960
30712
23217
5355
2302
1385
597
549
532
420
378
52.37%
22.35%
16.9%
3.9%
1.68%
1.01%
0.43%
0.4%
0.39%
0.31%
0.28%
2008 16-05-2008 87525 88481 176006 123909 70.40% 123794 115+T 22 52097 1. GOPALKRISHNA BELURU
2. KAGODU THIMMAPPA
3. K.M.KRISHNAMURTHY
4. U.H.RAMAPPA
5. H.S.MANJUNATHA
6. RAVINDRANATH B.N.
7. N.D.VASANTHA KUMAR
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
BSP
SUP
SKP
57706
54861
5204
3596
990
729
708
46.61%
44.32%
4.2%
2.9%
0.8%
0.59%
0.57%
2004 26-04-2004 73638 72626 146264 106245 72.63% 106127 118+T 19 40019 1. KAGODU THIMMAPPA
2. GOPALAKRISHNA BELUR BK
3. NARAYANA RAO H
4. ARUN PRASAD K
5. INDIRA MOHAN HEGGDE
M
M
M
M
F
INC
BJP
JD(S)
JP
KNDP
42448
57455
1581
3401
1242
39.95%
54.07%
1.48%
3.20%
1.16%
1999 11-09-1999 65580 64823 130403 98638 75.64% 95715 2923+T 11 31765 1. KAGODU THIMMAPPA
2. LT THIMMAPPA HEGDE
3. K ARUN PRASAD
4. BR JAYANTH
5. UG SATISHA
M
M
M
M
M
INC
BJP
IND
JD(S)
AJBP
50797
32730
9263
2704
221
53.07%
34.20%
9.68%
2.83%
0.23%
1994 26-11-1994 64864 61361 126225 93265 73.89% 91699 1566 32960 1. KAGODU THIMMAPPA
2. H.V. CHANDRASHEKAR
3. S. BANGARAPPA
4. U.H. RAMAPPA
5. H.B. RAJU
6. PUTTALIN GEGOWDA
7. HOTTEPAKSHA RANGHASWAMY
8. U.P. JOSEPH
9. JAYASHANTHAPPA
10. NAYAR KRISHNA
11. A. KARIYAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
KCP
BJP
KRRS
IND
IND
BSP
KCVP
IND
IND
32271
23059
21161
13374
1061
173
150
137
128
99
86
35.19%
25.15%
23.08%
14.58%
1.16%
0.19%
0.16%
0.15%
0.14%
0.11%
0.09%
1989 24-11-1989 61815 56778 118593 87135 73.47% 83205 3930 31458 1. KAGODU THIMMAPPA
2. B. R. JAYANTH
3. SHREEDHARA
4. BHEEMANERI SHIVAPPA
5. SUDHEENDRA RAO
6. H. B. DEVAPPA
M
M
M
M
M
M
INC
JD
BJP
IND
JNP(JP)
KRS
46234
24876
6327
4203
881
684
55.57%
29.90%
7.60%
5.05%
1.06%
0.82%
1985 03-05-1985 48353 44589 92942 62365 67.10% 61452 913 30577 1. B. DHARMAPPA
2. L. T THIMMAPPA
3. T. N. SRINIVASA
4. H. GANAPATHIYAPPA
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
30558
29008
1252
634
49.73%
47.20%
2.04%
1.03%
1983 01-05-1983 44344 40187 84531 57462 67.98% 56280 1182 27069 1. L. T. THIMMAPPA HEGADE
2. K. G. SHIVAPPA
3. U. L. SUBASHCHANDRA
4. B. R. JAYANTHA
5. H. GANAPATHIYAPPA
M
M
M
M
M
INC
JNP
BJP
IND
LKD
20895
19229
7478
7356
1322
37.13%
34.17%
13.29%
13.07%
2.35%
1978 25-02-1978 39161 36147 75308 60492 80.33% 59123 1369 14816 1. L. T. THIMMAPPA HEGADE
2. KAGODU THIMAPPA
M
M
INC(I)
JNP
30903
28220
52.27%
47.73%
1972 05-03/1972 22530 19749 42279 29660 70.15% 28910 750 12619 1. KAGODU THIMMAPPA
2. LT. TOIMMAPPA HEGADE
3. H. GANAPATHIAPPA
4. S. VENKAPPA KASHHAIAH
M
M
M
M
SOP
INC
IND
IND
16694
11477
472
267
57.74%
39.70%
1.63%
0.92%
1967 21-02-1967 39647 25990 65.55% 24768 1222 13657 1. K. H. SREENIVASA
2. K. THIMMAPPA
3. M. GANAPATHI
M
M
M
INC
SSP
BJS
11860
11111
1797
47.88%
44.86%
7.26%
1962 19-02-1962 79194 43699 55.18% 40233 3466 35495 1. V. S. LAXMIKANTHAPPA
2. K. THIMMAPPA
3. H. S. HASAN
M
M
M
INC
SOC
PSP
20854
17555
1824
51.83%
43.63%
4.53%
1957 25-02-1957 55909 30242 54.09% 30242 25667 1. D. MOOKAPPA
2. MARIYAPPA
3. D. P. WODAYAR
M
M
M
INC
IND
PSP
16473
10911
2858
54.47%
36.08%
9.45%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.