2028 ರ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

20-ಪಡುಮಾರ್ನಾಡು

21-ಬೆಳುವಾಯಿ

22-ತೆಂಕಮಿಜಾರು

Pre Survey of Moodabidri Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Moodabidri Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1962 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN UMANATHA KOTIAN M BJP 86925 MITHUN M RAI M INC 64457 22468
2018 GEN UMANATHA. A. KOTIAN M BJP 87444 K. ABHAYACHANDRA M INC 57645 29799
2013 GEN K ABHAYACHANDRA M INC 53180 UMANATHA KOTIAN M BJP 48630 4550
2008 GEN K.ABHAYACHANDRA M INC 44744 K.P.JAGADISH ADHIKARI M BJP 34841 9903
2004 GEN ABHAYACHANDRA K M INC 29926 AMARANATHA SHETTY K M JD(S) 26977 2949
1999 GEN K ABHAYACHANDRA M INC 35588 AMARNATHA SHETTY K M JD(U) 31398 4190
1994 GEN AMARANATHA SHETTY K. M JD 33319 K. SOMAPPA SUVARNA M INC 19620 13699
1989 GEN K. SOMAPPA SUVARNA M INC 34667 K. AMARNATH SHETTY M JD 29219 5448
1985 GEN AMARNATH SHETTY K. M JNP 28683 K. SOMAPPA SUVARNA M INC 27075 1608
1983 GEN AMARNATHA SHEETY K. M JNP 24433 DEVDAS KATTEMAR M INC 19676 4757
1978 GEN DAMODAR MULKY M INC(I) 25800 K. AMARNATH SHETTY M JNP 21121 4679
1972 GEN DAMODAR MOOLKI M INC 25121 AMARNATH SHETTY M NCO 12727 12394
1967 GEN K. R. SHETTY M SWA 13940 B. G. DAS M INC 12126 1814
1962 (SC) GOPAL SALENNA M SWA 10431 MANJAPPA ULLAL M INC 10173 258

Moodabidri Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1962 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 99137 105957 205099 159142 77.59 157884 427 45957 1. UMANATHA KOTIAN
2. MITHUN M RAI
3. ALPHONSE FRANKO
4. DR.AMARASHREE AMARNATH SHETTY
5. NOTA
6. VIJAYNATH VITTAL SHETTY
7. DURGA PRASAD
8. ISHWARA S. MOODUSHEDDE
9. DAYANANDA
M
M
M
F
-
M
M
M
M
BJP
INC
SDPI
JD(S)
NOTA
AAAP
IND
IND
KRS
86925
64457
3617
1533
837
637
319
236
160
54.77
40.61
2.28
0.97
0.53
0.4
0.2
0.15
0.1
2018 12-May-2018 96753 103300 200066 152431 76.19 151210 1950 47635 1. UMANATHA. A. KOTIAN
2. K. ABHAYACHANDRA
3. ASHWIN JOSSY PEREIRA
4. JEEVAN KRISHNA SHETTY
5. K. YADAVA SHETTY
6. ABDUL REHIMAN
7. REENA PINTO
M
M
M
M
M
M
F
BJP
INC
IND
JD(S)
CPM
AIMEP
IND
87444
57645
2111
1845
1114
616
435
57.44
37.86
1.39
1.21
0.73
0.40
0.29
2013 05-05-2013 83138 90415 173553 132318 76.24% 132315 3 41235 1. K ABHAYACHANDRA
2. UMANATHA KOTIAN
3. AMARANATHA SHETTY K
4. ISMAIL B
5. ABHAYA KUMAR JAIN
6. MICHEL LOBO
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
SDPI
IND
KJP
53180
48630
20471
3523
1650
1354
41.29%
37.75%
15.89%
2.74%
1.28%
1.05%
2008 16-05-2008 71662 81362 153024 111004 72.54% 111003 1+T 14 42020 1. K.ABHAYACHANDRA
2. K.P.JAGADISH ADHIKARI
3. AMARANATH SHETTY K
4. MOHAMMED FAROOQ
5. STEVEN VINCENT D'SOUZA
6. D.R. RAJU POOJARY
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
BSP
IND
SP
44744
34841
26083
2297
1984
1054
40.31%
31.39%
23.5%
2.07%
1.79%
0.95%
2004 26-04-2004 55781 62757 118538 82403 69.51% 82403 0+T 6 36135 1. ROBERT ROSARIO
2. ABHAYACHANDRA K
3. AMARANATHA SHETTY K
4. KOTIAN MS
M
M
M
M
KNDP
INC
JD(S)
BJP
1712
29926
26977
23788
2.07%
36.31%
32.73%
28.86%
1999 11-09-1999 48358 57014 105372 73538 69.79% 69998 3540+T 4 31834 1. K ABHAYACHANDRA
2. AMARNATHA SHETTY K
3. BG PEREIRA
4. DANIEL D SOUZA
5. S SATHISH SALIAN
6. AMARNATH SHETTY
M
M
M
M
M
M
INC
JD(U)
BSP
JD(S)
KCVP
IND
35588
31398
1421
674
521
396
50.84%
44.86%
2.03%
0.96%
0.74%
0.57%
1994 26-11-1994 46142 54522 100664 71028 70.56% 70163 865 29636 1. AMARANATHA SHETTY K.
2. K. SOMAPPA SUVARNA
3. M.S. KOTIAN
4. DR. DAMODHAR MULKY
5. ASHOK MUNDALA
6. S. POOVANI SHETTY
M
M
M
M
M
M
JD
INC
BJP
KCP
IND
IND
33319
19620
9331
7360
297
236
47.49%
27.96%
13.30%
10.49%
0.42%
0.34%
1989 24-11-1989 44399 52458 96857 69621 71.88% 66799 2822 27236 1. K. SOMAPPA SUVARNA
2. K. AMARNATH SHETTY
3. K. KESHAVA RAI
4. ROBERT D SOUZA
5. AMBROSE SALDANHA
M
M
M
M
M
INC
JD
BJP
JNP(JP)
IND
34667
29219
1664
1125
124
51.90%
43.74%
2.49%
1.68%
0.19%
1985 03-05-1985 34014 41883 75897 57041 75.16% 56562 479 18856 1. AMARNATH SHETTY K.
2. K. SOMAPPA SUVARNA
3. K. SHIVARAYA SHENOY
4. D. SHESHAGIRI VALENKAR
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
28683
27075
525
279
50.71%
47.87%
0.93%
0.49%
1983 01-05-1983 28797 36416 65213 44932 68.90% 44109 823 20281 1. AMARNATHA SHEETY K.
2. DEVDAS KATTEMAR
M
M
JNP
INC
24433
19676
55.39%
44.61%
1978 25-02-1978 28619 36237 64856 49860 76.88% 49096 764 14996 1. DAMODAR MULKY
2. K. AMARNATH SHETTY
3. S. D. SAMRAJYA
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
25800
21121
2175
52.55%
43.02%
4.43%
1972 05-03-1972 24099 31294 55393 39433 71.19% 38684 749 15960 1. DAMODAR MOOLKI
2. AMARNATH SHETTY
3. PERODY VITTAL SHETTY
M
M
M
INC
NCO
IND
25121
12727
836
64.94%
32.90%
2.16%
1967 21-02-1967 49012 33845 69.05% 32103 1742 15167 1. K. R. SHETTY
2. B. G. DAS
3. S. AIKAL
M
M
M
SWA
INC
PSP
13940
12126
6037
43.42%
37.77%
18.81%
1962 19-02-1962 48770 21720 44.54% 20604 1116 27050 1. GOPAL SALENNA
2. MANJAPPA ULLAL
M
M
SWA
INC
10431
10173
50.63%
49.37%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.