2028 ರ ಮಾಲೂರು
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

8-ಟೇಕಲ್

9-ತೊರ್ನಹಳ್ಳಿ

10-ಕುಡಿಯನೂರು

11-ಲಕ್ಕೂರು

12-ಮಾಸ್ತಿ

13-ಅರಳೇರಿ

Pre Survey of Malur Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Malur Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN K.Y.NANJEGOWDA M INC 50955 K.S.MANJUNATHAGOWDA M BJP 50707 248
2018 GEN K.Y.NANJEGOWDA M INC 75677 K.S.MANJUNATHA GOWDA M JDS 57762 17915
2013 GEN K.S. MANJUNATHGOWDA M JD(S) 57645 KRISSHNAIAH SETTY E.S E.N MALURU M IND 38876 18769
2008 GEN E.S E.N.KRISHNAIAH SHETTY M BJP 78280 R.PRABHAKAR M JD(S) 25879 52401
2004 GEN KRISHNAIAH SETTY S N M BJP 69120 NAGARAJU A M INC 42264 26856
1999 GEN A NAGARAJU M INC 53762 S N RAGUNATHA M IND 34474 19288
1994 GEN H.B. DYAVARAPPA M JD 40828 A. NAGARAJU M INC 37194 3634
1989 GEN A. NAGARAJU M INC 42788 B. M. KRISHNAPPA M JD 17680 25108
1985 GEN H. B. DYAVARAPPA M JNP 32663 A. NAGARAJU M INC 28660 4003
1983 GEN NAGARAJU A. M INC 23371 DYAVARAPPA H. B. M IND 18235 5136
1978 GEN P.N.REDDY M INC(I) 23656 LAKSHMIDEVI RAMANNA F JNP 14866 8790
1972 GEN A. V. MUNISAMI M INC 23581 H. C. LINGA REDDY M IND 15605 7976
1967 GEN H. C. L. REDDY M INC 26284 M. R. RAMANNA M IND 8340 17944
1962 GEN S. V. RAME GOWDA M IND 17135 H. C. LINGA REDDY M INC 15723 1412
1957 GEN H. C. LINGA REDDY M INC 10490 M. A. KRISHNAPPA M IND 8434 2056

Malur Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 95819 96891 192717 173489 90.02 172645 201 19228 1. K Y NANJEGOWDA
2. K S MANJUNATHAGOWDA
3. HOODI VIJAYAKUMAR
4. G E RAMEGOWDA
5. M VIJAYA KUMAR
6. RAVISHANKAR M
7. VADAGANAHALLI N RAMESHA
8. NOTA
9. SURESH KEMPANNA
10. H R RAMEGOWDA
11. KRS MAHESH A V
12. NARAYANAMMA
13. VENKATESH GOWDA B G
14. JAYAMMA
15. N DEAVANANDA BABU
16. K NAGESH
M
M
M
M
M
M
M
-
M
M
M
F
M
F
M
M
INC
BJP
IND
JD(S)
IND
AAAP
BSP
NOTA
IND
IND
KRS
IND
SANVP
IND
IND
IND
50955
50707
49362
17627
1370
708
671
647
443
281
154
102
96
77
54
38
29.4
29.26
28.48
10.17
0.79
0.41
0.39
0.37
0.26
0.16
0.09
0.06
0.06
0.04
0.03
0.02
2018 12-May-2018 91229 89878 181112 161385 89.11 160666 719 19727 1. K.Y. NANJEGOWDA
2. K.S.MANJUNATH GOWDA
3. ES.EN.KRISSHNAIAH SETTY MALUR
4. K.GOPALAPPA
5. AMARANATHA.K
6. B.M.MANJUNATHA
7. SRINIVASA.N
8. RAVIKUMAR (M.G.R)
9. MANJUNATHA
10. N.DEVANANDABABU
11. H.M.KRISHNAIAH SHETTY
12. C. THAMMAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
INCP
ABHM
IND
IND
APOI
IND
IND
IND
SP
75677
57762
23889
1291
454
439
232
232
229
207
149
105
46.90
35.80
14.80
0.80
0.28
0.27
0.14
0.14
0.14
0.13
0.09
0.07
2013 05-05-2013 83308 80575 163889 143182 87.36% 143121 61 20707 1. K.S. MANJUNATHGOWDA
2. KRISSHNAIAH SETTY ES.EN. MALURU
3. CHANNA KESHAVA
4. RAMEGOWDA .G.E
5. S.R.KRISHNAIAH SHETTY
6. KRISHNAIAH SHETTY. H.M.
7. RAVIKUMAR
8. MANJUNATH
9. MANJUNATHAGOWDA
10. K.R. RUDRAPPA
11. M.R.VIJAYKUMAR
12. NARAYANASWAMY
13. B.V.NAGESH
14. K.JAYALAKSHAMI JAYARAM
15. M.P.AMARESH
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
JD(S)
IND
INC
IND
IND
IND
BSP
IND
IND
IND
LJP
KJP
IND
BSRCP
SAJP
57645
38876
20159
19480
1283
898
838
803
774
718
449
354
332
265
247
40.28%
27.16%
14.09%
13.61%
0.9%
0.63%
0.59%
0.56%
0.54%
0.5%
0.31%
0.25%
0.23%
0.19%
0.17%
2008 10-05-2008 73937 71478 145415 118958 81.80% 118914 44+T 4 26457 1. ES.EN.KRISHNAIAH SHETTY
2. R.PRABHAKAR
3. J.KRISHNA SINGH
4. DR.R.S.KUMAR
5. A.NAGARAJA
6. S.N.PRABHAKAR
7. T.MUNIRAJAPPA
8. C.KRISHNA MURTHY
9. NARAYANA GOWDA.S.G
10. C.THAMAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
JD(S)
INC
BSP
IND
IND
IND
ANC
IND
SP
78280
25879
9496
1571
1049
837
778
447
320
257
65.83%
21.76%
7.99%
1.32%
0.88%
0.7%
0.65%
0.38%
0.27%
0.22%
2004 20-04-2004 75961 74534 150495 116291 77.27% 116281 10 34204 1. NAGARAJ K A
2. MUNIRAJA K
3. MOHAMMAD ANVAR
4. KRISHNAIAH SETTY S N
5. KRISHNAPPA J
6. SHIVASHANKAR M
7. NAGARAJU A
M
M
M
M
M
M
M
JP
KNDP
JD(S)
BJP
BSP
LJNSP
INC
1068
539
1468
69120
1199
623
42264
0.91%
0.46%
1.26%
59.43%
1.03%
0.53%
36.34%
1999 05-09-1999 68693 66788 135481 106314 78.47% 101190 5124+T 10 29167 1. A NAGARAJU
2. S N RAGUNATHA
3. S N KRISHNAIAH SETTY
M
M
M
INC
IND
BJP
53762
34474
12954
53.13%
34.07%
12.80%
1994 26-11-1994 61603 60094 121697 96448 79.25% 94876 1572 25249 1. H.B. DYAVARAPPA
2. A. NAGARAJU
3. S.N. KRISHNAIAH SETTY
4. S. RAJAGOPALA GOWDA
5. C. LAKSHMINARAYANA
6. M. JAYADEVA
7. L. VENKATESH
8. V. NAGARAJ
9. S.A. RAHMAN KHAN
10. RAMAIAH
11. S.V. S REEDHARA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
IND
BJP
KCP
BSP
IND
IND
IND
IND
IND
40828
37194
9015
5055
1824
372
237
144
112
71
24
43.03%
39.20%
9.50%
5.33%
1.92%
0.39%
0.25%
0.15%
0.12%
0.07%
0.03%
1989 24-11-1989 53422 52641 106063 82916 78.18% 80099 2817 23147 1. A. NAGARAJU
2. B. M. KRISHNAPPA
3. H. B. DYAVERPPA
4. P. N. REDDY
5. H. L. RAVI
6. RAMAIAH
7. CHIKKAMUNIYAPPA
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
JNP(JP)
IND
IND
IND
IND
42788
17680
15924
2772
387
358
190
53.42%
22.07%
19.88%
3.46%
0.48%
0.45%
0.24%
1985 03-05-1985 43217 41472 84689 63269 74.71% 62316 953 21420 1. H. B. DYAVARAPPA
2. A. NAGARAJU
3. V. RAJASEKAR KASAVE
4. P. PUTTASWAMY
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
32663
28660
720
273
52.42%
45.99%
1.16%
0.44%
1983 01-05-1983 39596 38222 77818 55312 71.08% 54202 1110 22506 1. NAGARAJU A.
2. DYAVARAPPA H. B.
3. NARAYANASWAMY B. A.
4. KRISHNASWAMY H. V.
5. MUNIVENKATAPPA
6. CHANNAPPA G.
7. MALLAIAH M.
8. SRINIVASA REDDY M. N.
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
IND
JNP
IND
IND
IND
IND
IND
23371
18235
6459
5495
281
230
91
40
43.12%
33.64%
11.92%
10.14%
0.52%
0.42%
0.17%
0.07%
1978 25-02-1978 39436 31882 71318 53446 74.94% 52141 1305 17872 1. P.N.REDDY
2. LAKSHMIDEVI RAMANNA
3. A.V.MUNISWAMY
4. K.N. NANJUNDA RAO
5. C.B.VENKATARAME GOWDA
6. JAGANNATHA SETTY
7. A.E. SAMPANGI BHOVI
M
F
M
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
IND
IND
IND
23656
14866
12282
838
255
146
98
45.37%
28.51%
23.56%
1.61%
0.49%
0.28%
0.19%
1972 05-03-1972 32554 31648 64202 41452 64.56% 40451 1001 22750 1. A. V. MUNISAMI
2. H. C. LINGA REDDY
3. B. A. NARAYANA SWAMY
4. SANTHA BOVI
M
M
M
M
INC
IND
NCO
IND
23581
15605
1039
226
58.30%
38.58%
2.57%
0.56%
1967 21-02-1967 55928 38593 69.00% 36889 1704 17335 1. H. C. L. REDDY
2. M. R. RAMANNA
3. B. RAMAPPA
4. K. KRISHNAPPA
M
M
M
M
INC
IND
IND
IND
26284
8340
1854
411
71.25%
22.61%
5.03%
1.11%
1962 19-02-1962 52444 35479 67.65% 33497 1982 16965 1. S. V. RAME GOWDA
2. H. C. LINGA REDDY
3. R. VINODHA DOSS
M
M
M
IND
INC
REP
17135
15723
639
51.15%
46.94%
1.91%
1957 25-02-1957 44396 18924 42.63% 18924 25472 1. H. C. LINGA REDDY
2. M. A. KRISHNAPPA
M
M
INC
IND
10490
8434
55.43%
44.57%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.