2028 ರ ಕುಣಿಗಲ್‌
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT


2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

17-ಕೊತ್ತಗೆರೆ

18-ಕಿತ್ನಾಮಂಗಲ

19- ಇಪ್ಪಾಡಿ(ಹುತ್ರಿದುರ್ಗ)

20-ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ

21-ಅಮೃತೂರು

22-ಬೀರಗಾನಗಳ್ಳಿ(ಯಡಿಯೂರು)


Pre Survey of Kunigal Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Kunigal Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN DR. H D RANGANATH M INC 74724 D KRISHNAKUMAR M BJP 48151 26573
2018 GEN DR.H.D.RANGANATH M INC 58697 D.KRISHNAKUMAR M BJP 53097 5600
2013 GEN D.NAGARAJAIAH M JD(S) 44575 D.KRISHNAKUMAR M BJP 34943 9632
2008 GEN B.B. RAMASWAMY GOWDA M INC 48160 D. KRISHNA KUMAR M BJP 34366 13794
2004 GEN NINGAPPA H M JD(S) 52370 MUDDAHANUMEGOWDA S P M INC 33280 19090
1999 GEN S.P. MUDDAHANUMAGOWDA M INC 45659 H. NINGAPPA M JD(S) 42078 3581
1994 GEN S.P. MUDDAHANUME GOWDA M INC 37823 Y.K. RAMAIAH M SP 28666 9157
1989 GEN K. LAKKAPPA M INC 34942 Y. K. RAMAIAH M JNP(JP) 33796 1146
1985 GEN Y. K. RAMAIAH M JNP 49309 ANDANAIAH M INC 25007 24302
1983 GEN Y. K. RAMAIAH M JNP 37198 B. RUDRAIAH M INC 24799 12399
1978 GEN ANDANAIAH M INC(I) 32654 THAMMANNA G. M JNP 24463 8191
1972 GEN ANDANAIAH M INC 23499 MOHAMMAD GAIBAN KHAN M NCO 11200 12299
1967 GEN G. THAMMANNA M INC 16930 ANDANAIAH M PSP 11238 5692
1962 GEN ANDANAIAH M IND 17410 T. N. MUDALAGIRI GOWDA M INC 9165 8245
1957 GEN T. N. MUDLAGIRIGOWDA M INC 8371 ANDANIAH M IND 6991 1380

Kunigal Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 99950 98841 198794 174409 87.73 173647 137 24385 1. DR|| H D RANGANATH
2. D KRISHNAKUMAR
3. DR RAVI NAGARAJAIAH
4. JAYARAMAIAH HITHALAPURA
5. RAGHU JANAGERE
6. NOTA
7. B B RAMASWAMY GOWDA
8. B T TIRUM GOWDA
9. RAMESHA S B
M
M
M
M
M
-
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
AAAP
KRS
NOTA
IND
IND
RSTP
74724
48151
46974
1672
1037
630
561
303
225
42.88
27.63
26.95
0.96
0.6
0.36
0.32
0.17
0.13
2018 12-May-2018 96514 93893 190424 162074 85.11 161093 981 28350 1. DR|| H.D. RANGANATH
2. D KRISHNA KUMAR
3. D. NAGARAJAIAH
4. ANAND PATEL HULIKATTE
5. H B SHIVALINGAIAH
6. H.A JAYARAMAIAH
7. BHAGYALAKSHMI E
8. HERUR DHANARAJ
9. B.T. THIRUMALEGOWDA
10. LAKSHMINARAYANA GOWDA
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
KRRS
IND
IND
IND
RPI(A)
IND
SP
58697
53097
44476
2869
527
485
343
240
222
137
36.25
32.79
27.47
1.77
0.33
0.30
0.21
0.15
0.14
0.08
2013 05-05-2013 86324 84504 170844 142569 83.44% 142545 24 28275 1. D. NAGARAJAIAH
2. D.KRISHNAKUMAR
3. B.B. RAMASWAMYGOWDA
4. C.N. RAVIKIRAN
5. DHANARAJ HERUR
6. B.V. PRAKASH
7. A.L. NANJAPPA
8. V.T. JAYARAM
9. N.R.LAKSHMINARAYANA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
BJP
INC
IND
RPI
KJP
IND
IND
BSRCP
44575
34943
33918
24604
1280
1029
926
833
437
31.27%
24.51%
23.79%
17.26%
0.9%
0.72%
0.65%
0.58%
0.31%
2008 10-05-2008 77543 77907 155450 120710 77.65% 120653 57+T 15 34740 1. B.B. RAMASWAMY GOWDA
2. D. KRISHNA KUMAR
3. D. NAGARAJAIAH
4. K.K. RAMAKRISHNA
5. ANITHA
M
M
M
M
F
INC
BJP
JD(S)
BSP
IND
48160
34366
32545
2975
2607
39.92%
28.48%
26.97%
2.47%
2.16%
2004 20-04-2004 76861 75521 152382 113200 74.28% 113086 114 39182 1. SHIVAKUMAR
2. SURESH P
3. SIDDARAMEGOWDA T B
4. SRINIVASAIAH K V
5. NINGAPPA B L
6. SREENIVASAGOWDA B T
7. SURESH B
8. MUDDAHANUMEGOWDA S P
9. NINGAPPA H
10. AREYUR B SHIVAKUMAR PATEL
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
KNDP
IND
IND
IND
IND
JP
BJP
INC
JD(S)
USYP
555
557
240
200
309
508
24766
33280
52370
301
0.49%
0.49%
0.21%
0.17%
0.27%
0.44%
21.87%
29.39%
46.26%
0.26%
1999 05-09-1999 69015 67661 136676 99353 72.69% 96327 3026+T 20 37323 1. S.P. MUDDAHANUMAGOWDA
2. H. NINGAPPA
3. B. NAGARAJA
4. NARASIMHAMURTHY
5. G.R. NAGARAJU
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
BSP
IND
45659
42078
7842
625
123
47.40%
43.68%
8.14%
0.65%
0.13%
1994 26-11-1994 68076 65827 133903 98495 73.56% 97353 1142 35408 1. S.P. MUDDAHANUME GOWDA
2. Y.K. RAMAIAH
3. H. NINGAPPA
4. K.C. CHANNABASAPPA
5. DHARMEGOWDA
6. H.C. NAGARAJ
7. AHAMED
M
M
M
M
M
M
M
INC
SP
JD
BJP
KCP
IND
IND
37823
28666
26503
3671
437
170
83
38.85%
29.45%
27.22%
3.77%
0.45%
0.17%
0.09%
1989 24-11-1989 61201 59736 120937 90506 74.84% 85513 4993 30431 1. K. LAKKAPPA
2. Y. K. RAMAIAH
3. H. NINGAPPA
4. JANAGERE VENKATA RAMAIAH
5. K. V. SESHAPPA
6. NARASIMAIAH
7. RANGASWAMIAH
M
M
M
M
M
M
M
INC
JNP(JP)
JD
IND
IND
IND
IND
34942
33796
15382
433
410
361
189
40.86%
39.52%
17.99%
0.51%
0.48%
0.42%
0.22%
1985 03-05-1985 50795 49359 100154 75968 75.85% 74999 969 24186 1. Y. K. RAMAIAH
2. ANDANAIAH
3. B. K. VENKATAKRISHMARAO
M
M
M
JNP
INC
BJP
49309
25007
683
65.75%
33.34%
0.91%
1983 01-05-1983 45668 43331 88999 64755 72.76% 63532 1223 24244 1. Y. K. RAMAIAH
2. B. RUDRAIAH
3. G. R. NAGARAJU
4. A. P. RAJACHAR
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
37198
24799
846
689
58.55%
39.03%
1.33%
1.08%
1978 25-02-1978 41351 40379 81730 62577 76.57% 61246 1331 19153 1. ANDANAIAH
2. THAMMANNA G.
3. VENKATE GOWDA S.
4. RAHAMATHULLAKHAN
5. SHESHAPPA K.V.
M
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
IND
32654
24463
2345
1286
498
53.32%
39.94%
3.83%
2.10%
0.81%
1972 05-03-1972 31168 25501 56669 35477 62.60% 34699 778 21192 1. ANDANAIAH
2. MOHAMMAD GAIBAN KHAN
M
M
INC
NCO
23499
11200
67.72%
32.28%
1967 21-02-1967 48925 32689 66.81% 31205 1484 16236 1. G. THAMMANNA
2. ANDANAIAH
3. T. N. MUDALAGIRIGOWDA
M
M
M
INC
PSP
IND
16930
11238
3037
54.25%
36.01%
9.73%
1962 19-02-1962 52161 35440 67.94% 33548 1892 16721 1. ANDANAIAH
2. T. N. MUDALAGIRI GOWDA
3. B. THIMMEGOWDA
M
M
M
IND
INC
PSP
17410
9165
6973
51.90%
27.32%
20.79%
1957 25-02-1957 47291 24628 52.08% 24628 22663 1. T. N. MUDLAGIRIGOWDA
2. ANDANIAH
3. B. THIMMEGOWDA
4. Y. C. NANJUNDAIAH
5. K. V. KRISHNASWAMY
M
M
M
M
M
INC
IND
IND
BJS
CPI
8371
6991
5596
2749
921
33.99%
28.39%
22.72%
11.16%
3.74%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.