2028 ರ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭೆ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT


2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

35-ಕಿಕ್ಕೇರಿ

36-ಸಂತೆಬಾಚಹಳ್ಳಿ

37-ಹಿರಿಕಳಲೆ

38- ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು

39-ಬಂಡಿಹೊಳೆ

40-ಸಿಂಧಘಟ್ಟ(ಶೀಳನೆರೆ)

41-ಬೂಕನಕೆರೆ

Pre Survey of Krishnarajapete Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Krishnarajpet Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN H.T.MANJU M JDS 80646 B.L.DEVARAJA M INC 58302 22344
2018 GEN NARAYANAGOWDA M JDS 88016 K B CHANDRASHEKAR M INC 70897 17119
2013 GEN NARAYANAGOWDA M JD(S) 56784 K B CHANDRASHEKAR M INC 47541 9243
2008 GEN K B CHANDRASHEKAR M INC 48556 KRISHNA M JD(S) 45500 3056
2004 GEN KRISHNA M JD(S) 34738 CHANDRASHEKAR KB M INC 29234 5504
1999 GEN K.B. CHANDRASHEKAR M INC 45683 B.L. DEVARAJU M JD(S) 28802 16881
1996 GEN B. PRAKASH M IND 29524 B. JAVARAYEE GOWDA M JD 26969 2555
1994 GEN KRISHNA M JD 59841 KENGEGOWDA K.N. M BJP 22785 37056
1989 GEN M. PUTTESWAMY GOWDA M INC 35963 K. N. KENGE GOWDA M JNP(JP) 30791 5172
1985 GEN KRISHNA M JNP 43817 M. PUTTASWAMY GOWDA M INC 27482 16335
1983 GEN M. PUTTASWAMYGOWDA M INC 31499 KRISHNA M JNP 25766 5733
1978 GEN S.M.LINGAPPA M JNP 26352 K.UJJINILINGESWAR M INC(I) 20040 6312
1972 GEN S. M. LNIGAPPA M INC 29424 M. K. BOMMOGNOA M IND 15410 14014
1967 GEN M. K. BOMMEGOWDA M IND 28512 S. M. LINGAPPA M INC 11048 17464
1962 GEN N. NANJE GOWDA M IND 18236 M. K. BOMME GOWDA M INC 16040 2196
1957 GEN M. K. BOMME GOWDA M INC 17419 N. NANJE GOUDA M IND 7323 10096

Krishnarajpet Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 107179 107081 214272 192174 89.69 191569 31 22098 1. H T MANJU
2. B L DEVARAJA
3. NARAYANGOWDA
4. CHANDAN GOWDA K
5. BASTHI PRADEEPA
6. SHIVANNA
7. NOTA
8. VIJAYARAMU H J
9. KISHORA A C
M
M
M
M
M
M
-
M
M
JD(S)
INC
BJP
IND
BSP
AAAP
NOTA
UPJP
KRS
80646
58302
38151
8497
1612
787
713
429
408
42.55
30.76
20.13
4.48
0.85
0.42
0.38
0.23
0.22
2019- Bye
Election
12/5/2019 105767 102571 208343 167685 80.48 166950 754 40658 1.NARAYAN GOWDA
2.B. L. DEVARAJ
3.K. B. CHANDRASHEKARA
4.CHANDRE GOWDA H.M.
5.H.D.REVANNA
6.DEVEGOWDA
7.KEREMEGALAKOPPALU SHANKAREGOWDA
M
M
M
M
M
M
M
BJP
JD(S)
INC
UPP
PMA
IND
KRS
66094
56363
41665
1020
942
525
341
39.58
33.76
24.95
0.61
0.56
0.31
0.20
2018 12-May-2018 104564 100990 205554 174034 84.67 172910 1124 31520 1. NARAYANAGOWDA
2. K B CHANDRASHEKAR
3. B C MANJU
4. K N SHANKAREGOWDA
5. LOKESH B N
6. ASHOK
7. A C KANTHA
8. RAVIKUMAR L R
9. R JAGADISH
10. MANJULA
11. PUTTANNA S GOWDA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
JD(S)
INC
BJP
IND
IND
JBJSP
KPJP
IND
IND
IND
IND
88016
70897
9819
1524
1139
381
290
273
213
182
176
50.58
40.74
5.64
0.88
0.65
0.22
0.17
0.16
0.12
0.10
0.10
2013 05-05-2013 96715 92422 189137 154279 153482 797 34858 1 NARAYANAGOWDA
2 K B CHANDRASHEKAR
3 KRISHNA
4 LOKESHA B N
5 VARADARAJEGOWDA
6 G C ASHA
7 MANJULAMMA
8 K KESHAVA
M
M
M
M
M
F
F
M
JD(S)
INC
IND
IND
BJP
IND
IND
BSRCP
56784
47541
37764
3612
2519
2232
1736
1294
37%
30.97%
24.6%
2.35%
1.64%
1.45%
1.13%
0.84%
2008 10-05-2008 88767 85483 174250 136010 135953 57+T 3 38240 1 K B CHANDRASHEKAR
2 KRISHNA
3 B PRAKASH
4 NARAYANAGOWDA
5 MANJULAMMA
6 JAVAREGOWDA
7 K S KRISHNEGOWDA
8 MANJU S GOWDA
M
M
M
M
F
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
BSP
IND
KCVP
IND
SP
48556
45500
27131
10218
2306
957
811
474
35.72%
33.47%
19.96%
7.52%
1.7%
0.7%
0.6%
0.35%
2004 26-04-2004 83634 82069 165703 119651 119641 10 46052 1 . CHANDRASHEKAR KP
2 . KRISHNA
3 . MANJULAMMA
4 . PRAKASH B
5 . CHANDRASHEKAR KB
6 . SHIVAKUMAR K
7 . SRINIVAS K
M
M
F
M
M
M
M
KNDP
JD(S)
IND
IND
INC
BSP
BJP
1713
34738
1476
26552
29324
2917
22921
1.43%
29.03%
1.23%
22.19%
24.50%
2.43%
19.15%
1999 11-09-1999 77064 76780 153844 111745 72.64% 105560 6185 42099 1 . K.B. CHANDRASHEKAR
2 . B.L. DEVARAJU
3 . B. PRAKASH
4 . B. NANJAPPA
5 . K.J. VIJAYAKUMAR
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
IND
BJP
BSP
45683
28802
18502
8297
4276
43.28%
27.28%
17.53%
7.86%
4.05%
1994 26-11-1994 70500 69254 139754 110414 79.01% 108678 1736 29340 1 . KRISHNA
2 . KENGEGOWDA K.N.
3 . CHANDRASHEKAR K.B.
4 . RANGAIAH B.J.
5 . DODDASWAMY GOWDA MD.
6 . BASAVA RAJU P.D.
7 . MAYAPPA P.S.
M M
M
M
M
M
M
JD
BJP
INC
BSP
KCP
IND
IND
59841
22785
19773
3798
1625
792
64
55.06%
20.97%
18.19%
3.49%
1.50%
0.73%
0.06%
1989 24-11-1989 62021 60622 122643 93193 75.99% 88769 4424 29450 1 . M. PUTTESWAMY GOWDA
2 . K. N. KENGE GOWDA
3 . KRISHNA
M
M
M
INC
JNP(JP)
JD
35963
30791
22015
40.51%
34.69%
24.80%
1985 03-05-1985 47695 47815 95510 72449 75.85% 71299 1150 23061 1 . KRISHNA
2 . M. PUTTASWAMY GOWDA
M
M
JNP
INC
43817
27482
61.46%
38.54%
1983 01-05-1983 42076 43166 85242 62087 72.84% 60794 1293 23155 1 . M. PUTTASWAMYGOWDA
2 . KRISHNA
3 . G. RAJEGOWDA
4 . G. P. JAGADISH
5 . K. S. MALLAIAH
M
M
M
M
M
INC
JNP
LKD
IND
ICJ
31499
25766
2200
699
630
51.81%
42.38%
3.62%
1.15%
1.04%
1978 25-02-1978 39437 39302 78739 62154 78.94% 60781 1373 16585 1 . S.M.LINGAPPA
2 . K.UJJINILINGESWAR
3 . A.B. JAVARAPPA
4 . G.RAJEGOWDA
M
M
M
M
JNP
INC(I)
INC
IND
26352
20040
12373
2016
43.36%
32.97%
20.36%
3.32%
1972 05-03-1972 33715 35623 69338 45821 66.08% 44834 987 23517 1 . S. M. LNIGAPPA
2 . M. K. BOMMOGNOA
M
M
INC
IND
29424
15410
65.63%
34.37%
1967 21-02-1967 60205 60205 43413 72.11% 40336 3077 16792 1 . M. K. BOMMEGOWDA
2 . S. M. LINGAPPA
3 . C. KONDAIAH
M
M
M
IND
INC
IND
28512
11048
776
70.69%
27.39%
1.92%
1962 19-02-1962 55663 55663 36303 65.22% 34276 2027 19360 1 . N. NANJE GOWDA
2 . M. K. BOMME GOWDA
M
M
IND
INC
18236
16040
53.20%
46.80%
1957 25-02-1957 47625 47625 29239 61.39% 29239 18386 1 . M. K. BOMME GOWDA
2 . N. NANJE GOUDA
3 . K. L. NANJAPPA NADIG
M
M
M
INC
IND
PSP
17419
7323
4497
59.57%
25.05%
15.38%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.