2028 ರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

10-ಮುಳ್ಳೂರು(ಕುಂತೂರು)

11-ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ

12-ಸತ್ತೇಗಾಲ

13-ಕೊಂಗರಹಳ್ಳಿ

Pre Survey of Kollegal Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Kollegal Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 (SC)
2023 (SC) A.R.KRISHNAMURTHY M INC 108363 N.MAHESH M BJP 48844 59519
2018 (SC) N. MAHESH M BSP 71792 A.R. KRISHNA MURTHY M INC 52338 19454
2013 (SC) S.JAYANNA M INC 47402 N. MAHESH M BSP 37209 10193
2009 (SC) G.N. N. SWAMY M BJP 49553 S. JAYANNA M INC 41286 8267
2008 (SC) R.DHRUVANARAYANA M INC 37384 S.MAHENDAR M BJP 25586 11798
2004 (SC) BALRAJ S M IND 27736 JAYANNA S M JD(S) 24408 3328
1999 (SC) G.N.NANJUNDA SWAMY M INC 29671 S.BALARAJ M BJP 24250 5421
1994 (SC) S. JAYANNA M JD 39568 G.N. NANJUNDASWAMY M BJP 13988 25580
1989 (SC) M. SIDDAMADAIAH M INC 46998 B. BASAVAIAH M JD 22810 24188
1985 (SC) B. BASAVAIAH M JNP 27149 M. SIDDAMADAIAH M INC 26037 1112
1983 (SC) B. BASAVAIAH M JNP 28485 K. SHIVASANKARAIAH M INC 18779 9706
1978 (SC) SIDDAMADAIAH M. M INC(I) 28188 BASAVAIAH B. M JNP 26646 1542
1972 (SC) M. SIDDAMADAIAH M INC 21455 R. BHARANAIAH M NCO 13667 7788
1967 (SC) B. BASAVAIAH M INC 16893 M. SIDDAMADIAH M IND 14097 2796
1962 (SC) B. BASAVIAH M INC 12721 M. PUTTASWAMY M PSP 4729 7992
1957 (SC)
(SC)
KEMPAMMA
T. P. BORIAH
F
M
INC
INC
20286
27147
V. R. PUTTARAJU
K. P. SHANTHA MURTHY
M
M
PSP
PSP
14424
15577
5862
11570

Kollegal Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 107019 109605 216643 168118 77.6 166108 346 48525 1. A R KRISHNAMURTHY
2. N MAHESH
3. B PUTTASWAMY
4. NOTA
5. B RACHAIAH KINAKAHALLI
6. V VINAY KUMAR
7. KEMPARAJU B
8. KANDALLI MAHESH
9. RAJESH M
10. NINGARAJ G
11. RAJU K
12. NINGARAJU S
13. VINOD S
14. N.RAVIKUMAR
M
M
M
-
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
NOTA
IND
UPJP
AAAP
IND
IND
KPPR
IND
KJP
BTBP
KRS
108363
48844
3925
1671
1519
1022
807
352
309
291
218
173
143
142
64.59
29.11
2.34
1
0.91
0.61
0.48
0.21
0.18
0.17
0.13
0.1
0.09
0.08
2018 12-May-2018 105162 106380 211555 168987 79.88 167347 1640 42568 1. N. MAHESH
2. A.R. KRISHNA MURTHY
3. G.N. NANJUNDA SWAMY
4. CHIKKASAVAKA. S
5. NINGARAJ. G
6. LAKSHMI JAYASHANKARA
7. NAGARATHNA. M
M
M
M
M
M
F
F
BSP
INC
BJP
RPI(A)
RPSN
AIMEP
IND
71792
52338
39690
1591
871
643
422
42.51
30.99
23.50
0.94
0.52
0.38
0.25
2013 05-05-2013 97047 94534 191585 146509 76.47% 146477 32 45076 1. S. JAYANNA
2. N. MAHESH
3. BALARAJ. S
4. G.N. NANJUNDASWAMY
5. N. CHAMARAJU
6. SURESH KUMAR
7. P. BALARAJU
8. L. CHANDRASHEKAR
9. NINGARAJ. G
10. M. NANJAIAH
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BSP
KJP
BJP
JD(S)
IND
IND
IND
BDBRAJP
JD(U)
47402
37209
32929
17224
4392
3896
1000
876
806
743
32.36%
25.4%
22.48%
11.76%
3%
2.66%
0.68%
0.6%
0.55%
0.51%
2008 10-05-2008 92008 88169 180177 130401 72.37% 130170 231+T 17 49776 1. R.DHRUVANARAYANA
2. S.MAHENDAR
3. N.MAHESH
4. A.R.KRISHNAMURTHY
5. S.BALARAJ
6. M.BASAVARAJU
7. M.NANJAIAH
8. KANDAHALLI NARAYANA
9. J.THEERTHA PRASAD
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
BSP
JD(S)
IND
SKP
IND
SP
IND
37384
25586
25505
25286
11805
1850
1166
860
728
28.72%
19.66%
19.59%
19.43%
9.07%
1.42%
0.9%
0.66%
0.56%
2004 26-04-2004 75372 72955 148327 102533 69.12% 102467 66+T 12 45794 1. BASAVARAJU M
2. BALRAJ S
3. MALLIKARJUNA
4. GOVINDARAJU R
5. SARVESH KB
6. MAHESH N
7. NANJUNDASWAMY GN
8. JAYANNA S
9. MUKUNDA VARMA T
M
M
M
M
M
M
M
M
M
KRRS
IND
KNDP
USYP
JD(U)
BSP
INC
JD(S)
JP
2786
27736
1215
1444
2803
19075
20884
24408
2116
2.71%
27.05%
1.18%
1.40%
2.73%
18.60%
20.36%
23.80%
2.06%
1999 11-09-1999 69310 66240 135550 92283 68.08% 84196 8087 43267 1. G.N.NANJUNDA SWAMY
2. S.BALARAJ
3. S.JAYANNA
4. D.SIDDARAJU
5. N.SHIVAMALLU
6. NARAYANA
7. CHIKKASIDDAIAH
8. VIJAYAKUMARI
M
M
M
M
M
M
M
F
INC
BJP
JD(S)
JD(U)
BSP
IND
IND
KCVP
29671
24250
10636
10610
5229
1748
1326
726
35.24%
28.80%
12.63%
12.60%
6.21%
2.08%
1.57%
0.86%
1994 26-11-1994 65688 62763 128451 86561 67.39% 84241 2320 41890 1. S. JAYANNA
2. G.N. NANJUNDASWAMY
3. M. BASAVARAJU
4. KEMPAMMA
5. S. YATHIRAJ
6. R. SIDDABASAVAIAH
7. MUDDAIAH
8. R.V. GOPAL
M
M
M
F
M
M
M
M
JD
BJP
KRS
INC
KCP
JP
IND
BSP
39568
13988
12637
10185
6570
669
374
250
46.97%
16.60%
15.00%
12.09%
7.80%
0.79%
0.44%
0.30%
1989 24-11-1989 59908 54526 114434 79266 69.27% 74445 4821 35168 1. M. SIDDAMADAIAH
2. B. BASAVAIAH
3. N. LINGARAJU
4. NINGARAJU
5. MUDDAIAH
6. B. CHICKKA SIDDAIAH
M
M
M
M
M
M
INC
JD
JNP(JP)
IND
IND
IND
46998
22810
2817
881
512
427
63.13%
30.64%
3.78%
1.18%
0.69%
0.57%
1985 03-05-1985 48115 44752 92867 59715 64.30% 58343 1372 33692 1. B. BASAVAIAH
2. M. SIDDAMADAIAH
3. M. A. SURESHKUMAR
4. CHIKKAVEERAIAH
5. K. N. NANJUNDAIAH
6. C. DEVANNA
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
LKD
BJP
IND
IND
27149
26037
2960
1324
706
167
46.53%
44.63%
5.07%
2.27%
1.21%
0.29%
1983 01-05-1983 44940 42958 87898 56986 64.83% 55420 1566 30912 1. B. BASAVAIAH
2. K. SHIVASANKARAIAH
3. L. SURENDRA
4. L. LINGARAJU
5. M. KARUGAIAH
6. B. NANJAIAH
7. C. DEVANNA
M
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
LKD
BJP
IND
IND
ICJ
28485
18779
3786
1912
1512
573
373
51.40%
33.88%
6.83%
3.45%
2.73%
1.03%
0.67%
1978 25-02-1978 40620 39453 80073 60054 75.00% 58288 1766 20019 1. SIDDAMADAIAH M.
2. BASAVAIAH B.
3. CHAKKABASAVAIAH R.
4. DEVANNA C.
5. MALLESHU
6. KRISHNASWAMY H
M
M
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
IND
IND
28188
26646
1313
960
857
324
48.36%
45.71%
2.25%
1.65%
1.47%
0.56%
1972 05-03-1972 38338 34197 72535 39325 54.22% 37886 1439 33210 1. M. SIDDAMADAIAH
2. R. BHARANAIAH
3. SHIVASHANKAR N. MADAIAH
M
M
M
INC
NCO
BJS
21455
13667
2764
56.63%
36.07%
7.30%
1967 21-02-1967 66232 36113 54.53% 33108 3005 30119 1. B. BASAVAIAH
2. M. SIDDAMADIAH
3. M. R. RAJARATHNAM
4. C. DEVANNA
M
M
M
M
INC
IND
IND
IND
16893
14097
1104
1014
51.02%
42.58%
3.33%
3.06%
1962 19-02-1962 49715 22588 45.43% 21188 1400 27127 1. B. BASAVIAH
2. M. PUTTASWAMY
3. C. RANGANATHIAH
4. B. BALLIAH
5. SETTIRAJU
6. D. SUBBIAH
M
M
M
M
M
M
INC
PSP
CPI
IND
JS
IND
12721
4729
1554
1425
514
245
60.04%
22.32%
7.33%
6.73%
2.43%
1.16%
1957 25-02-1957 97848 85572 43.73% 85572 12276 1. T. P. BORIAH
2. KEMPAMMA (SC)
3. K. P. SHANTHA MURTHY
4. V. R. PUTTARAJU (SC)
5. N. BASAVARAJU (SC)
M
F
M
M
M
INC
INC
PSP
PSP
IND
27147
20286
15577
14424
8138
31.72%
23.71%
18.20%
16.86%
9.51%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.