2028 ರ ಕಾರವಾರ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

1-ಚಿತ್ತಾಕುಲಾ

2-ವಿರ್ಜೆ(ಮಲ್ಲಾಪುರ)

3- ಅಮದಳ್ಳಿ(ಚೆಂಡಿಯಾ)

4-ರಾಮನಗರ

5-ಜೋಯಿಡಾ

Pre Survey of Karwar Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Karwar Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN SATISH KRISHNA SAIL M INC 77445 ROOPALI SANTOSH NAIK M BJP 75307 2138
2018 GEN ROOPALI SANTOSH NAIK F BJP 60339 ANAND VASANT ASNOTIKAR M JDS 46275 14064
2013 GEN SANTEESH SAIL KRISHNA M IND 80727 ASNOTIKAR ANAND VASANT M BJP 44847 35880
2008 GEN ASNOTIKAR ANAND VASANT M INC 47477 GANAPATI DUMMA ULVEKAR M IND 27768 19709
2004 GEN GANGADHAR NAGESH BHAT M BJP 36397 RANE PRABHAKAR S M JD(S) 20165 16232
1999 GEN ASNOTIKAR VASANTH KAMALAKAR M INC 42502 PRABHAKAR RANE M BJP 28546 13956
1994 GEN ASNOTIKAR VASANT KAMALAKAR M KCP 33367 PRABHAKAR S. RANE M INC 22715 10652
1989 GEN RANE PRABHAKAR SADASHIV M INC 33741 ARVIND VITHOBA TENDULKAR M JD 17893 15848
1985 GEN RANE PRABHAKAR SADASHIV M INC 22867 NAIK MOTA TEKU M JNP 18537 4330
1983 GEN RANE PRABHAKAR SADASHIV M INC 21657 NAIK MOTA TEKU M IND 12123 9534
1978 GEN WAINGANKAR DATTATRAYA VITHU M INC(I) 22044 GAONKAR SAKHARAM DATTATRAY M JNP 19602 2442
1972 GEN KADAM B. P. M INC 19195 KRISHNAPUR CHARU DEMU M BJS 8084 11111
1967 GEN K. B. PURSO M IND 23079 G. S. DATTATRAYA M INC 13759 9320
1962 GEN BALSU PURSU KADAM M MES 20510 ANANT GUNDU BALE M INC 12752 7758
1957 GEN GAONKAR SAKHARAM DATTATRAYA M INC 11832 PAWAR GOPINATH VITHOBA M IND 11340 492

Karwar Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 108402 111142 219544 164317 74.84 162494 67 55227 1. SATISH KRISHNA SAIL
2. ROOPALI SANTOSH NAIK
3. CHAITRA CHANDRAHAS KOTHARKAR
4. BHAT GANGADHAR
5. NOTA
6. ASHISH PRABHAKAR GAONKAR
7. VINAYAK MANGESH NAIK
8. MUKUND MADHU HULSWAR
9. HOSBANNA KRISHNA NAYAK
10. NAGARAJ A. SHIRALI
11. KUMAR SOMKANT NAIK
12. KUNDABAI PARULEKAR
M
F
F
M
-
M
M
M
M
M
M
F
INC
BJP
JD(S)
IND
NOTA
AAAP
KRS
IND
IND
IND
IND
IND
77445
75307
2918
2235
1773
1382
695
650
525
463
460
414
47.15
45.84
1.78
1.36
1.08
0.84
0.42
0.4
0.32
0.28
0.28
0.25
2018 12-May-2018 108352 109554 217910 160763 73.77 157739 3024 57147 1. ROOPALI SANTOSH NAIK
2. ANAND VASANT ASNOTIKAR
3. SATISH KRISHNA SAIL
4. MADHAV BABU NAYAK
5. KUNDABAI PARULEKAR
6. KISHORE JAGANNATH SAWANT
F
M
M
M
F
M
BJP
JD(S)
INC
NCP
RJBP
IND
60339
46275
45071
3751
1617
686
37.69
28.90
28.15
2.34
1.01
0.43
2013 05-05-2013 103320 102511 205831 145523 70.70% 145439 84+T 4 60308 1. SANTEESH SAIL KRISHNA
2. ASNOTIKAR ANAND VASANT
3. RAMANAND BOMMAYYA NAYAK
4. DR. SANJU NAYAK
5. ANTHON V FERNANDES
6. SAIL SHRIKANT GANAPATI
7. SANJAY BABURAO NAIK
8. LAXMESHWAR NAGESH VINAYAK
9. MANJULA RAMU NAIK
10. SUBHASH GANAPATI NAIK
11. DEEPAK BHASKAR KUDALKAR
12. SATISH GANAPATI ULVEKAR
13. UDAY BABU KHALWADEKAR
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
IND
BJP
INC
JD(S)
KJP
IND
IND
BSP
BSRCP
IND
IND
IND
IND
80727
44847
12756
1568
1108
1009
880
680
540
409
361
341
213
55.51%
30.84%
8.77%
1.08%
0.76%
0.69%
0.61%
0.47%
0.37%
0.28%
0.25%
0.23%
0.15%
2008 16-05-2008 93043 90230 183273 116297 63.45% 116199 98+T 7 66976 1. ASNOTIKAR ANAND VASANT
2. GANAPATI DUMMA ULVEKAR
3. PRASAD KARWARKAR
4. R G NAIK
5. BHAT GANGADHAR NAGESH
6. P N KUVALEKAR
7. LEO FRANCIS B LEWIS
8. RAMADAS GIRIYA KUDTARKAR
9. SANDHYA SANTOSH ANAVEKAR
M
M
M
M
M
M
M
M
F
INC
IND
BJP
SP
IND
JD(S)
SUP
RAHS
BSP
47477
27768
19537
11689
5303
1862
964
812
787
40.86%
23.9%
16.81%
10.06%
4.56%
1.6%
0.83%
0.7%
0.68%
2004 26-04-2004 67864 66645 134509 80677 59.97% 80539 138+T 4 53832 1. GANGADHAR NAGESH BHAT
2. LEO FRANCIS LEWIS
3. PREETAM JAYARAM MASURKAR
4. RANE PRABHAKAR S
5. ASHOK SHANKAR NAIK
6. DR GAJENDER K NAYAK
M
M
M
M
M
M
BJP
AITC
KNDP
JD(S)
INC
JP
36397
4746
1925
20165
12260
5046
45.11%
5.88%
2.38%
24.99%
15.19%
6.25%
1999 11-09-1999 61004 60379 121383 76899 63.35% 74256 2643 44484 1. ASNOTIKAR VASANTH KAMALAKAR
2. PRABHAKAR RANE
3. MALSEKAR PRABHAKAR SAIRU
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
42502
28546
3208
57.24%
38.44%
4.32%
1994 26-11-1994 55413 55470 110883 70257 63.36% 68853 1404 40626 1. ASNOTIKAR VASANT KAMALAKAR
2. PRABHAKAR S. RANE
3. REVANKAR MAHADEV
4. JYOTI GURUNATH NAIK
5. VISHNU BHIKARO KALGUTKAR
6. KHARGEKAR ANANDRAO K.
7. DESAI VIJAYKUMAR
8. NARESH YESHWANT RANE
9. ADIG DATTATRAYA VENKAPPA
M
M
M
F
M
M
M
M
M
KCP
INC
BJP
JD
IND
IND
KRS
IND
IND
33367
22715
8433
3230
303
265
228
207
105
48.46%
32.99%
12.25%
4.69%
0.44%
0.38%
0.33%
0.30%
0.15%
1989 24-11-1989 54190 53575 107765 66479 61.69% 62510 3969 41286 1. RANE PRABHAKAR SADASHIV
2. ARVIND VITHOBA TENDULKAR
3. NAIK GAJENDRA KRISHNA
4. PAWAR RAVINDRA NARAYAN
5. DESAI VITHOBA GANGAPATI
6. SAVANT MARUTHI MAHABALESHWAR
7. KHARGEKAR ANAND RAO KALYANI
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
JNP(JP)
BJP
KRS
IND
IND
33741
17893
4635
3670
1447
670
454
53.98%
28.62%
7.41%
5.87%
2.31%
1.07%
0.73%
1985 03-05-1985 43673 43180 86853 51610 59.42% 50868 742 35243 1. RANE PRABHAKAR SADASHIV
2. NAIK MOTA TEKU
3. KALGUTAKAR VISHNU BHIKARE
4. GAONKAR MOHANRAY ANANT
M
M
M
M
INC
JNP
IND
IND
22867
18537
8711
753
44.95%
36.44%
17.12%
1.48%
1983 01-05-1983 41937 42866 84803 52343 61.72% 51226 1117 32460 1. RANE PRABHAKAR SADASHIV
2. NAIK MOTA TEKU
3. DESAI VITHOBA UTTAM
4. PIKLE SARIPAD RAMACHANDRA
5. KHARGEKAR ANANDU KALYANI
M
M
M
M
M
INC
IND
IND
BJP
IND
21657
12123
8708
8532
206
42.28%
23.67%
17.00%
16.66%
0.40%
1978 25-02-1978 38330 39131 77461 51149 66.03% 49792 1357 26312 1. WAINGANKAR DATTATRAYA VITHU
2. GAONKAR SAKHARAM DATTATRAY
3. NAIK VISHWANATH RAMCHANDRA
4. DHUME MUKUND SHIWRAM
5. DESAI V. B.
M
M
M
M
M
INC(I)
JNP
IND
IND
INC
22044
19602
2858
2763
2525
44.27%
39.37%
5.74%
5.55%
5.07%
1972 05-03-1972 30448 33861 64309 38841 60.40% 37435 1406 25468 1. KADAM B. P.
2. KRISHNAPUR CHARU DEMU
3. DESAI VISHWANATH BOMMA
4. PCWAR GOPINATH VITHOBA
5. DHUME MUKUNSHIVRAM
M
M
M
M
M
INC
BJS
IND
CPM
IND
19195
8084
5552
3242
1362
51.28%
21.59%
14.83%
8.66%
3.64%
1967 21-02-1967 57518 38508 66.95% 36838 1670 19010 1. K. B. PURSO
2. G. S. DATTATRAYA
M
M
IND
INC
23079
13759
62.65%
37.35%
1962 19-02-1962 59930 34718 57.93% 33262 1456 25212 1. BALSU PURSU KADAM
2. ANANT GUNDU BALE
M
M
MES
INC
20510
12752
61.66%
38.34%
1957 25-02-1957 52857 31324 59.26% 31324 21533 1. GAONKAR SAKHARAM DATTATRAYA
2. PAWAR GOPINATH VITHOBA
3. KADAM BALSU PURSO
4. NAIK KRISHNA NARAYAN
M
M
M
M
INC
IND
PSP
IND
11832
11340
4758
3394
37.77%
36.20%
15.19%
10.84%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.