2028 ರ ಹಾಸನ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

1-ಗೊರೂರು(ಕಟ್ಟಾಯ)

2-ನಿಟ್ಟೂರು(ಸಾಲಗಾಮೆ)

3-ತಟ್ಟೇಕೆರೆ(ಕಂದಲಿ)

4-ಮರ್ಕುಲಿ (ಮೂಸಳೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ)

5-ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ

6-ದುದ್ದPre Survey of Hassan Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Hassan Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN SWAROOP PRAKASH M JDS 85176 PREETHAM J. GOWDA M BJP 77322 7854
2018 GEN PREETHAM J GOWDA M BJP 63348 H S PRAKASH M JDS 50342 13006
2013 GEN H.S.PRAKASH M JD(S) 61306 H.K.MAHESH M INC 57110 4196
2008 GEN H. S. PRAKASH M JD(S) 52266 B. SHIVARAMU M INC 35462 16804
2004 GEN PRAKASH HS M JD(S) 63527 RAJEGOWDA KM M INC 35804 27723
1999 GEN K.H.HANUMEGOWDA M BJP 40378 K.M.RAJEGOWDA M INC 34774 5604
1994 GEN H.S. PRAKASH M JD 55121 K.H. HANUMEGOWDA M INC 42658 12463
1989 GEN K. H. HANUMEGOWDA M INC 68210 KARIGOWDA B. V. M JNP(JP) 25209 43001
1985 GEN B. V. KARIGOWDA M JNP 43650 G. L. NALLURE GOWDA M INC 32769 10881
1983 GEN B. V. KARI GOWDA M JNP 24911 K. H. HANUME GOWDA M INC 20952 3959
1978 GEN HANUMEGOWDA K. H. M INC(I) 34344 MUNIVENKATE GOWDA A. C. M JNP 24731 9613
1972 GEN K. H. HANUMEGOWDA M NCO 20464 G. A. THIMMAPPAGOWDA M INC 18083 2381
1967 GEN H. B. JWALANIAH M SWA 18212 L. T. KARLE M INC 17933 279
1962 GEN YASHODHARAMMA F INC 11498 H. B. JWALANAIAH M IND 9265 2233
1957 GEN K. T. DASAPPA M IND 16244 L. T. KARLE M INC 13070 3174

Hassan Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 112927 115496 228436 171175 74.93 170149 177 57261 1. SWAROOP PRAKASH
2. PREETHAM J GOWDA
3. BANAVASE RANGASWAMY
4. AGILE YOGISH
5. SWAROOPA B M
6. NOTA
7. H B MALLAIAH
8. V RAMESH BHUVANAHALLI
9. H V SWAMY
10. R G SATHISHA RAMADEVARAPURA
M
M
M
M
M
-
M
M
M
M
JD(S)
BJP
INC
AAAP
PMPT
NOTA
BSP
KRS
IND
IND
85176
77322
4305
1301
914
889
463
450
138
80
49.8
45.21
2.52
0.76
0.53
0.52
0.27
0.26
0.08
0.05
2018 12-May-2018 106284 106658 212952 154498 72.55 153485 1013 58454 1. PREETHAM J GOWDA
2. H S PRAKASH
3. H K MAHESH
4. ZAREEN TAJ
5. R G SATHISH
6. MOHAMMED SHARJEEL
7. AKMAL JAVEED
8. DHARMEGOWDA
9. SATHISH K H
10. K J JACOB
11. NIRVANAIAH K S
12. HEMANTH KUMAR C
13. H A NANJEGOWDA
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
JD(S)
INC
AIMEP
IND
IND
IND
BDBRAJP
RPI(A)
IND
RPSN
SHS
LAD
63348
50342
38101
378
366
214
146
146
106
99
93
82
64
41.02
32.60
24.67
0.24
0.24
0.14
0.09
0.09
0.07
0.06
0.06
0.05
0.04
2013 05-05-2013 94273 94141 188430 131100 69.57% 131059 41 57330 1 H.S.PRAKASH
2 H.K.MAHESH
3 GURUPRASAD
4 A.P.AHAMAD
5 HEMAVATHI ANANTHA
6 KODIHALLY CHANDRASHEKAR
7 S.A.IBRAHIM (SOOFI)
8 H.S.MANJU (BANGARI)
9 SANTOSH.U.R.
10 RAVIKANTH.S.S. GOWDA
11 EJAS AHMED FAROOQI
12 SALIM KHAN GORUR
13 H.A.NANJE GOWDA
14 R.G.SATISH
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
IND
IND
KRRS
SDPI
IND
IND
IND
BRPP
BSRCP
JD(U)
BPJP
61306
57110
6083
1299
942
901
771
741
572
382
357
213
209
173
46.78%
43.58%
4.64%
0.99%
0.72%
0.69%
0.59%
0.57%
0.44%
0.29%
0.27%
0.16%
0.16%
0.13%
2008 10-05-2008 84909 84783 169692 112355 66.21% 112146 209+T 18 57337 1 H. S. PRAKASH
2 B. SHIVARAMU
3 H. K. SURESH
4 K. H. HANUMEGOWDA
5 G. P. SANTHOSH GUPTA
6 D. RAMESH
7 PUTTAIAH
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
BSP
IND
RPI(A)
IND
52266
35462
19991
2202
1376
427
422
46.61%
31.62%
17.83%
1.96%
1.23%
0.38%
0.38%
2004 26-04-2004 103727 102701 206428 128192 62.10% 127999 193 78236 1 . RAJEGOWDA KM
2 . MUZAMMIL SHERIEF
3 . HULLIVARE SRINIVASA
4 . KARIGOWDA BV
5 . PRAKASH HS
6 . GIRISHKUMAR
M
M
M
M
M
M
INC
BSP
KNDP
BJP
JD(S)
JP
35804
4085
2199
19205
63527
3179
27.92%
3.18%
1.71%
14.98%
49.55%
2.47%
1999 11-09-1999 95851 96190 192041 126392 65.82% 118557 7835+T 9 65649 1 . K.H.HANUMEGOWDA
2 . K.M.RAJEGOWDA
3 . H.S.PRAKASH
4 . B.K.RANGASWAMY
5 . DR.H.NAGARAJ
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
JD(U)
40378
34774
33029
10160
216
34.06%
29.33%
27.86%
8.57%
0.18%
1994 26-11-1994 85841 84253 170094 113325 66.62% 111443 1882 56769 1 . H.S. PRAKASH
2 . K.H. HANUMEGOWDA
3 . CHOWDAVALLI PUTTARAJU
4 . H.A. RANGEGOWDA
5 . M.D. CHANDRASHEKAR
6 . M.K. SHIVAKUMAR
7 . RAVISHANKAR
8 . B.S. THIMMAIAH
9 . G.H. MANJUNATH
10 . H.L. SOMEGOWDA
11 . ANNAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
BJP
KCP
JP
BSP
KRRS
IND
IND
IND
IND
55121
42658
9428
1826
1146
496
301
144
138
103
82
49.46%
38.28%
8.46%
1.64%
1.03%
0.45%
0.27%
0.13%
0.12%
0.09%
0.07%
1989 24-11-1989 83954 78949 162903 108701 66.73% 105036 3665 54202 1 . K. H. HANUMEGOWDA
2 . KARIGOWDA B. V.
3 . VASANTA KUMAR M. S.
4 . MANJUNATH S.
5 . FIAZ AHMED SHARIFF
6 . VIAJAYA KUMAR S. R.
M
M
M
M
M
M
INC
JNP(JP)
JD
BJP
IND
KRS
68210
25209
8431
1923
867
396
64.94%
24.00%
8.03%
1.83%
0.83%
0.38%
1985 03-05-1985 62711 57772 120483 82094 68.14% 80852 1242 38389 1 . B. V. KARIGOWDA
2 . G. L. NALLURE GOWDA
3 . B. R. KRISHNAMURTHY
4 . M. B. CHANNABASSAPPA
5 . HARALALLI RAJANNA
6 . H. M. YAKATTUNNISABEGUM
7 . A. A. BASHEER
8 . S. H. HARISHA KUMAR
9 . SYED AKBAR
M
M
M
M
M
F
M
M
M
JNP
INC
BJP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
43650
32769
2753
607
332
262
219
147
113
53.99%
40.53%
3.40%
0.75%
0.41%
0.32%
0.27%
0.18%
0.14%
1983 01-05-1983 52746 49170 101916 64696 63.48% 63115 1581 37220 1 . B. V. KARI GOWDA
2 . K. H. HANUME GOWDA
3 . M. T. VENKATARAME HOWDA
4 . JWALANAIAH H. B.
5 . ANNE GOWDA M. L.
6 . G. R. GUNDE GOWDA
7 . CHANNABASAPPA M. B.
M
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
BJP
IND
LKD
IND
IND
24911
20952
9256
4445
1986
1049
516
39.47%
33.20%
14.67%
7.04%
3.15%
1.66%
0.82%
1978 25-02-1978 46846 44451 91297 64072 70.18% 62728 1344 27225 1 . HANUMEGOWDA K. H.
2 . MUNIVENKATE GOWDA A. C.
3 . THIMMEGOWDA KABBATHI
4 . SHARMA B. A. N.
5 . SESHACHAR G. B.
6 . PUTTAIAH
7 . JANARDHANA
8 . SURYANARAYANA D. S.
M
M
M
M
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
IND
IND
IND
IND
34344
24731
1847
783
393
284
210
136
54.75%
39.43%
2.94%
1.25%
0.63%
0.45%
0.33%
0.22%
1972 05-03-1972 37873 37159 75032 42193 56.23% 41020 1173 32839 1 . K. H. HANUMEGOWDA
2 . G. A. THIMMAPPAGOWDA
3 . B. L. KRISHNA MURTHY
M
M
M
NCO
INC
BJS
20464
18083
2473
49.89%
44.08%
6.03%
1967 21-02-1967 61208 61208 39306 64.22% 36902 2404 21902 1 . H. B. JWALANIAH
2 . L. T. KARLE
3 . S. S. RAM
M
M
M
SWA
INC
BJS
18212
17933
757
49.35%
48.60%
2.05%
1962 02-19-1962 52721 52721 30169 57.22% 27727 2442 22552 1 . YASHODHARAMMA
2 . H. B. JWALANAIAH
3 . M. R. PUTTASWAMIAH
4 . G. R. RAMACHANDRA IYER
5 . S. V. SHAMA RAO
F
M
M
M
M
INC
IND
PSP
JS
SWA
11498
9265
6166
498
300
41.47%
33.42%
22.24%
1.80%
1.08%
1957 25-02-1957 45186 45186 30076 66.56% 30076 0 15110 1 . K. T. DASAPPA
2 . L. T. KARLE
3 . DYAVEGOWDA
M
M
M
IND
INC
IND
16244
13070
762
54.01%
43.46%
2.53%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.