2028 ರ ಹರಿಹರ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ? VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

#

#

#

#

#

Pre Survey of Harihar Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Harihar Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN B P HARISH M BJP 63924 SRINIVASA N H (NANDIGAVI) M INC 59620 4304
2018 GEN S RAMAPPA M INC 64801 B.P. HARISH M BJP 57541 7260
2013 GEN H.S. SHIVASHANKAR M JD(S) 59666 S.RAMAPPA M INC 40613 19053
2008 GEN B.P.HARISH M BJP 47353 H.SHIVAPPA M JD(S) 36297 11056
2004 GEN DR. NAGAPPA Y M INC 40366 SHIVAPPA H M JD(S) 39797 569
1999 GEN DR. Y NAGAPPA M INC 57406 H SHIVAPPA M JD(U) 54967 2439
1994 GEN H. SHIVAPPA M IND 39356 DR. Y. NAGAPPA M INC 37210 2146
1989 GEN Y. NAGAPPA M INC 41513 HARISH P. BASAVANAGOWDA M JD 24439 17074
1985 GEN B. G. KOTRAPPA M JNP 40089 Y. NAGAPPA M INC 35539 4550
1983 GEN K. MALLAPPA M JNP 43196 H. SHIVAPPA M INC 29309 13887
1980 GEN H.SHIVAPPA M INC(I) 29997 A.G.REDDY M INC(U) 16303 13694
1978 GEN P.BASAVANA GOWDA M INC(I) 36644 H.SHIVAPPA M JNP 26359 10285
1972 GEN H. SIDDAVEERAPPA M INC 35620 GANJIVEERAPPA M NCO 26704 8916
1967 GEN H. SIDDAVEERAPPA M IND 22601 G. VEERAPPA M INC 22097 504
1962 GEN GANJI VEERAPPA M INC 22528 Y. NEELAPPA M PSP 20127 2401
1957 GEN M. RAMAPPA M PSP 22212 H. SIDDAVEERAPPA M INC 19647 2565

Harihar Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 103739 103832 207589 168551 81.19 167916 81 39038 1. B P HARISH
2. SRINIVASA N H
3. H S SHIVASHANKAR
4. GANESHAPPA K DURGADA
5. KRISHNA M
6. D HANUMANTHAPPA
7. NOTA
8. MURTHY H K
9. PARASHURAMA M
10. JAYAKUMARA T H
11. B S UJJANAPPA
12. SANKETHRAJ S
M
M
M
M
M
M
-
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
AAAP
UPJP
BSP
NOTA
IND
IND
IND
IND
KPJP
63924
59620
40580
1488
697
592
557
360
226
191
140
98
37.94
35.39
24.09
0.88
0.41
0.35
0.33
0.21
0.13
0.11
0.08
0.06
2018 12-May-2018 105697 106480 212182 164935 77.73 163921 1014 47247 1. S RAMAPPA
2. HARISH B.P.
3. SHIVASHANKAR H.S.
4. P BEERAPPA
5. SANKETH S.
6. H NAGARAJA PALEGARA
7. NAGAPPA D.
8. BEERAPPA
9. SHABBIR AHAMED
10. NAVEEN T.K.
11. THIPPESH L
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
INCP
IND
IND
IND
CPI
SJPL
IND
IND
64801
57541
38204
1714
427
329
274
174
159
155
143
39.29
34.89
23.16
1.04
0.26
0.20
0.17
0.11
0.10
0.09
0.09
2013 05-05-2013 97955 96156 194121 150826 77.69% 150743 83+T 3 43295 1. H.S. SHIVASHANKAR
2. S.RAMAPPA
3. HARISH B.P.
4. S.M. VEERESHA HANAGAVADI
5. H. NAGARAJ PALEGAR
6. B.P. HARISHA
7. P.B. BEERAPPA
8. S. K. BASAVARAJ
9. V.T. BASAVARAJA
10. BEERAPPA RAJANAHALLI
11. ANSAR AHAMED
12. E. RAZAQ ULLA MASADI
13. M. CHANNAPPA
14. M.G. VEERANA GOWDA
15. T.V. GAJENDRA GOWDA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
KJP
BJP
BPJP
IND
JD(U)
BSRCP
NCP
CPI(ML)(L)
IND
BSP
IND
IND
IND
59666
40613
37786
5959
1479
933
747
736
632
0.37
511
358
287
265
220
39.58%
26.94%
25.07%
3.95%
0.98%
0.62%
0.5%
0.49%
0.42%
551%
0.34%
0.24%
0.19%
0.18%
0.15%
2008 16-05-2008 85709 81248 166957 125213 74.99% 125093 120+T 17 41744 1. B.P.HARISH
2. H.SHIVAPPA
3. DR.Y.NAGAPPA
4. M. BASHASAB
5. TEJASVI V PATEL
6. L.N. NIRANJANAMURTHY
7. ANITHA PATIL
8. H.ONKARAPPA
9. N.AYUB KHAN
10. H.NAGARAJ PALEGAR
11. BARIKARA BASAVARAJA
12. H.K.SHIVAKUMARASWAMY
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
BJP
JD(S)
INC
IND
SUP
BSP
IND
IND
IND
IND
CPI(ML)(L)
SP
47238
36220
35652
1682
1326
887
497
404
383
341
260
203
37.76%
28.95%
28.5%
1.34%
1.06%
0.71%
0.4%
0.32%
0.31%
0.27%
0.21%
0.16%
2004 20-04-2004 88873 85860 174733 121516 69.54% 121465 51+T 20 53217 1. SHIVAPPA H
2. NARENDRA PRAKASH H G
3. JABIULLA
4. VEERANAGOWDA M G
5. MARULASIDDAPPA A
6. HARISH P BASAVANAGOUDA
7. DR NAGAPPA Y
8. GURU H N
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
IND
IND
KNDP
JP
BJP
INC
USYP
39797
926
389
460
1274
37424
40366
829
32.75%
0.76%
0.32%
0.37%
1.04%
30.79%
33.21%
0.68%
1999 05-09-1999 84274 81879 166153 119636 72.00% 114245 5391+T 17 46517 1. DR Y NAGAPPA
2. H SHIVAPPA
3. MUKHDAM SAB
M
M
M
INC
JD(U)
JD(S)
57406
54967
1872
50.25%
48.11%
1.64%
1994 26-11-1994 75796 72105 147901 106874 72.26% 104766 2108 41027 1. H. SHIVAPPA
2. DR. Y. NAGAPPA
3. HARISH P. BASAVANAGOUD
4. JIGALI N. RUDRAGOUDA
5. B.G. KOTRAPPA
6. FIROZ AHMED
7. N. MALATHESHA RAO
8. B. GURULINGAPPA
9. KONDAJJI HEMAKANTHAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
IND
INC
BJP
KCP
JD
IND
IND
IND
IND
39356
37210
17844
8654
1189
195
121
105
92
37.57%
35.52%
17.03%
8.26%
1.13%
0.19%
0.12%
0.10%
0.09%
1989 24-11-1989 76425 71192 147617 100049 67.78% 93567 6482 47568 1. Y. NAGAPPA
2. HARISH P. BASAVANAGOWDA
3. N. RUDRAGOWDA
4. B. MUGDUM
5. B. K. ONKARAPPA
6. K. HEMAKANTHAPPA
7. B. JAYADEVAPPA
8. M. SHIVANANDAPPA
9. KOKKANURU LINGARAJA
10. GURULINGAPPA
11. MANGANAHALLI HALAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
IND
JNP(JP)
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
41513
24439
24373
653
626
542
515
437
263
134
72
44.37%
26.12%
26.05%
0.70%
0.67%
0.58%
0.55%
0.47%
0.28%
0.14%
0.08%
1985 03-05-1985 59842 56293 116135 80060 68.94% 78481 1579 36075 1. B. G. KOTRAPPA
2. Y. NAGAPPA
3. VEERANNA
4. MOHAMED HAYATH SAB
5. HALASABALU JAYAPPA
6. GURULINGAPPA
7. B. K. ONKARAPPA
8. NINGAPPA
9. B. CHANDRAPPA
10. G. SUNDARKUMAR
11. PRAKASH GAYAKWAD NARAYANA RAO
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
BJP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
40089
35539
773
631
418
318
220
192
169
102
30
51.08%
45.28%
0.98%
0.80%
0.53%
0.41%
0.28%
0.24%
0.22%
0.13%
0.04%
1983 01-05-1983 53937 49433 103370 76105 73.62% 74207 1898 27265 1. K. MALLAPPA
2. H. SHIVAPPA
3. MOHAN KUMAR
4. H. KALEEMULLA
5. HANUMANTHAPPA
M
M
M
M
M
JNP
INC
ICS
IND
IND
43196
29309
1241
346
115
58.21%
39.50%
1.67%
0.47%
0.15%
1978 25-02-1978 45863 44308 90171 67930 75.33% 66172 1758 22241 1. P.BASAVANA GOWDA
2. H.SHIVAPPA
3. G.H. TEKOJI RAO
4. B. GURULINGAPPA
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
36644
26359
2588
581
55.38%
39.83%
3.91%
0.88%
1972 05-03-1972 59067 32513 91580 66011 72.08% 64117 1894 25569 1. H. SIDDAVEERAPPA
2. GANJIVEERAPPA
3. B. GURULINGAPPA
M
M
M
INC
NCO
IND
35620
26704
1793
55.55%
41.65%
2.80%
1967 21-02-1967 59595 46870 78.65% 44698 2172 12725 1. H. SIDDAVEERAPPA
2. G. VEERAPPA
M
M
IND
INC
22601
22097
50.56%
49.44%
1962 19-02-1962 63401 46400 73.18% 43946 2454 17001 1. GANJI VEERAPPA
2. Y. NEELAPPA
3. S. R. NANDAVARIK
M
M
M
INC
PSP
JS
22528
20127
1291
51.26%
45.80%
2.94%
1957 25-02-1957 52905 41859 79.12% 41859 11046 1. M. RAMAPPA
2. H. SIDDAVEERAPPA
M
M
PSP
INC
22212
19647
53.06%
46.94%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.