2028 ರ ಗುರ್‌ಮಿಠ್‌ಕಲ್‌
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

7- ಗಾಜರಕೋಟ (ಪುಟಪಾಕ)

8-ಯಲ್ಹೇರಿ (ಕಂದಕೂರ)

9-ಬದ್ದೇಪಲ್ಲಿ

10-ಕೊಂಕಲ

Pre Survey of Gurmitkal Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Gurmitkal Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1962 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN SHARANA GOWDA KANDAKUR M JDS 72297 BABURAO CHINCHANSOOR M INC 69718 2579
2018 GEN NAGANGOUDA KANDKUR M JDS 79627 BABURAO CHINCHANSUR M INC 55147 24480
2013 GEN BABURAO CHINCHANASOOR M INC 36051 NAGANA GOUDA KANDAKURA M JD(S) 34401 1650
2008 GEN BABURAO CHINCHANSUR M INC 35721 NAGAN GOUDA KANDAKUR M JD(S) 26513 9208
2004 (SC) MALLIKARJUN KHARGE M INC 37006 AKAASHI BASAVARAJ M JD(S) 18459 18547
1999 (SC) MALLIKARJUN KHARGE M INC 54569 ASHOK GURUJI M JD(U) 7445 47124
1994 (SC) MALLIKARJUN KHARGE M INC 42588 K.B. SHANAPPA M JD 23252 19336
1989 (SC) MALLIKARJUN KHARGE M INC 39608 ARVIND GURUJI M JD 19639 19969
1985 (SC) MALLIKARJUN KHARGE M INC 32669 B. S. GAJANANA M JNP 14996 17673
1983 (SC) MALIKARJUN KHAGRE M INC 30933 B. S. GAJANANA M JNP 14790 16143
1978 (SC) MALLIKARAJUN KHARGE M INC(I) 30380 G.MAHADEVAPPA TAMANNA M JNP 13781 16599
1972 (SC) MALLIKARJUN M INC 16796 MURTHEPPA M IND 7356 9440
1967 (SC) N. YENKAPPA M INC 14127 S. BHIMAPPA M SWA 13200 927
1962 GEN VIDYADHAR GURUJI SAYANNA M SWA 19378 MALLAPPA LINGAPPA KOLLUR M INC 9469 9909

Gurmitkal Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1962 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 123861 124317 248181 162435 65.45 160914 112 85746 1. SHARANA GOWDA KANDAKUR
2. BABURAO CHINCHANSOOR
3. ANPUR LALITA MOULALI
4. K B VASU
5. NOTA
6. S NIJALINGAPPA DODDASAMBRA
7. MALLIKARJUN
M
M
F
M
-
M
M
JD(S)
INC
BJP
BSP
NOTA
KRS
UPJP
72297
69718
14571
2590
1416
1070
668
44.54
42.95
8.98
1.6
0.87
0.66
0.41
2018 12-May-2018 122321 122866 245215 152037 62.00 149556 2481 93178 1. NAGANGOUDA KANDKUR
2. BABURAO CHINCHANSUR
3. SAYIBANNA
4. CHANDRASHEKAR T.DASANKERI
5. K. SOMASHEKAR
6. SATYANARAYANA YADAV
7. ASHOK
8. BABANKUMAR
9. VENKATESH
10. JAFAR HUSSAIN
11. BHASKAR
12. PAPANNA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
INCP
SUCI
SP
NAC
BBKD
DRAPP
AIMEP
BPKP
HJP
79627
55147
8995
1392
1272
584
569
543
427
386
333
281
52.40
36.29
5.92
0.92
0.84
0.38
0.37
0.36
0.28
0.25
0.22
0.18
2013 05-05-2013 101432 101613 203049 129047 63.55% 129030 17 74002 1. BABURAO CHINCHANASOOR
2. NAGANA GOUDA KANDAKURA
3. VENKATAREDDY VISHWANATHREDDY MUDNAL
4. GIRISH MATTENNAVAR
5. SHAIK MEHABOOB
6. BABU CHAVHAN
7. SATHYANARAYANA YADAV
8. SHIVALINGAPPA KINNURA
9. ANILKUMAR
10. SABANNA
11. KRISHNA BHIMARAO BADIGERA
12. MALLIKARJUN M.KANTIMANI
13. SHALINI LOUIS KORI
14. SANJIVKUMAR MADIVAL
15. CHANDRASHEKHAR T. DASANKERI
16. DR. DEVANAND KOLI
17. P.KANNAYYA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
INC
JD(S)
KJP
BJP
IND
BSRCP
SP
BSP
IND
IND
IND
IND
IND
KMP
IND
LJP
IND
36051
34401
32362
9795
4432
1860
1277
1211
1120
1087
953
895
824
804
698
645
615
27.94%
26.665
25.08%
7.59%
3.43%
1.44%
0.99%
0.94%
0.87%
0.84%
0.74%
0.69%
0.64%
0.62%
0.54%
0.5%
0.48%
2008 22-05-2008 87025 89793 176818 99709 56.39% 99681 28+T 3 77109 1. BABURAO CHINCHANSUR
2. NAGAN GOUDA KANDAKUR
3. VENKATREDDY MUDNAL
4. VITHAL HEROOR
5. BASAVARAJ JINIKERI
6. CHANNAYYA
7. VIRUPKSH REDDY
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
IND
BJP
BSP
IND
IND
35721
26513
21500
9327
2995
2079
1546
35.84%
26.6%
21.57%
9.36%
3%
2.09%
1.55%
2004 20-04-2004 73446 75512 148958 80593 54.10% 80464 129 68365 1. AKAASHI BASAVARAJ
2. DEVENDRANATH K NAAD
3. MALLIKARJUN KHARGE
4. SHAAMARAO PYATI
5. GOPAL B DASANKERI
6. MANGALA B KURLLI
M
M
M
M
M
F
JD(S)
BSP
INC
BJP
KNDP
JP
18459
3124
37006
16732
1738
3405
22.90%
3.87%
45.91%
20.76%
2.15%
4.22%
1999 05-09-1999 65352 67987 133339 74944 56.21% 71095 3849+T 1 58395 1. MALLIKARJUN KHARGE
2. ASHOK GURUJI
3. TIMMANNA HEDGIMADRI
4. SHANTARAJ MOTANALLI
5. A. BUGGAYYA
M
M
M
M
M
INC
JD(U)
JD(S)
BSP
IND
54569
7445
6986
1231
864
76.76%
10.47%
9.83%
1.73%
1.22%
1994 26-11-1994 58657 60778 119435 75108 62.89% 72475 2624 44327 1. MALLIKARJUN KHARGE
2. K.B. SHANAPPA
3. AMARESHWAR RATHOD
M
M
M
INC
JD
KCP
42588
23252
6635
58.76%
32.08%
9.15%
1989 24-11-1989 54683 56666 111349 65059 58.43% 61664 3395 46290 1. MALLIKARJUN KHARGE
2. ARVIND GURUJI
3. BASAPPA
4. SHANKERAPPA POLAPPA
M
M
M
M
INC
JD
KRS
IND
39608
19639
1778
639
64.23%
31.85%
2.88%
1.04%
1985 03-05-1985 42686 45679 88365 51002 57.72% 49499 1503 37363 1. MALLIKARJUN KHARGE
2. B. S. GAJANANA
3. HANAMANTHA
M
M
M
INC
JNP
LKD
32669
14996
1834
66.00%
30.30%
3.71%
1983 01-05-1983 39839 41856 81695 47810 58.52% 45723 2087 33885 1. MALIKARJUN KHAGRE
2. B. S. GAJANANA
M
M
INC
JNP
30933
14790
67.65%
32.35%
1978 25-02-1978 36911 40042 76953 48694 63.28% 46744 1950 28259 1. MALLIKARAJUN KHARGE
2. G.MAHADEVAPPA TAMANNA
3. MALLANNA RAMANNA
4. MOORTHEPPA HANUMANTHAPPA
5. KHANDE RAO NARSING RAO
M
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
IND
30380
13781
1522
603
458
64.99%
29.48%
3.26%
1.29%
0.98%
1972 05-03-1972 37287 36883 74170 28087 37.87% 26797 1290 46083 1. MALLIKARJUN
2. MURTHEPPA
3. NARSAPPA
4. RAMAPPA
M
M
M
M
INC
IND
IND
IND
16796
7356
1622
1023
62.68%
27.45%
6.05%
3.82%
1967 21-02-1967 69649 28849 41.42% 27327 1522 40800 1. N. YENKAPPA
2. S. BHIMAPPA
M
M
INC
SWA
14127
13200
51.70%
48.30%
1962 19-02-1962 60019 30605 50.99% 28847 1758 29414 1. VIDYADHAR GURUJI SAYANNA
2. MALLAPPA LINGAPPA KOLLUR
M
M
SWA
INC
19378
9469
67.18%
32.82%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.