2028 ರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

Pre Survey of Chitradurga Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Chitradurga Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1962 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN K.C.VEERENDRA PUPPY M INC 122021 G.H.THIPPA REDDY M BJP 68721 53300
2018 GEN G.H.THIPPA REDDY M BJP 82896 K.C.VEERENDRA (PAPPY) M JDS 49911 32985
2013 GEN G.H.THIPPAREDDY M BJP 62228 BASAVARAJAN M JD(S) 35510 26718
2008 GEN BASAVARAJANN M JD(S) 55906 G.H.THIPPAREDDY M INC 39584 16322
2004 GEN THIPPA REDDY G.H M INC 53386 BASAVARAJAN S.K M JD(S) 51420 1966
1999 GEN G.H THIPPA REDDY M IND 51198 H EKANTHAIAH M IND 24782 26416
1994 GEN G.H. THIPPA REDDY M IND 38332 H. EKAMTHAIAH M JD 30149 8183
1989 GEN H. EKANTHAIAH M JD 31923 C. MD. NOORULLA SHARIFF M INC 31313 610
1985 GEN H. EKANTHAIAH M JNP 40196 T. M. KHADER BASHA M INC 29166 11030
1983 GEN B. L. GOWDA M JNP 33536 V. MASIYAPPA M INC 17513 16023
1978 GEN V.MASIYAPPA M INC(I) 32697 C.ABDUL RAHIM M JNP 21621 11076
1972 GEN C. R. MOHAMMAD SAIFUDDIN M INC 23057 T. M. K. PEER SAB M NCO 9665 13392
1967 GEN H. C. BORAIAH M INC 23906 V. T. R. REDDY M PSP 16970 6936
1962 GEN H. C. BORAIAH M INC 19897 M. GANGADHARAIAH M PSP 15215 4682

Chitradurga Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1962 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 129686 132832 262552 204674 77.96 203211 140 57878 1. K C VEERENDRA PUPPY
2. G H THIPPA REDDY
3. G RAGHU ACHAR
4. BALE KAI SRINIVASA H
5. B E JAGADISH
6. NOTA
7. M T CHANDRANNA
8. DR|| H K S SWAMY
9. BHUTHARAJA V S
10. PRAKASH N
11. M H SHASHIDHAR
12. SOUBHAGYA BASAVARAJAN
13. R GOPINATH
14. MA BASAVARAJU
15. GANESH
16. P S PUTTASWAMY
17. MOHAN KUMAR R
18. K S VIJAYA
19. G CHITRASHEKARAPPA
20. SURESH N
21. G S NAGARAJA
22. N MANJAPPA
M
M
M
M
M
-
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
SDPI
AAAP
NOTA
KRS
IND
IND
BSP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
SKP
IND
IND
KSRKP
SP
122021
68721
5021
2555
1348
695
508
405
399
370
313
223
217
202
149
146
130
107
98
94
93
91
59.84
33.7
2.46
1.25
0.66
0.34
0.25
0.2
0.2
0.18
0.15
0.11
0.11
0.1
0.07
0.07
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
2018 12-May-2018 125340 125620 251003 189557 75.52 187931 1626 61446 1. G H THIPPAREDDY
2. K.C.VEERENDRA (PAPPY)
3. H.A. SHANMUKHAPPA (HANUMALI)
4. N.SURESH
5. V.S.BHUTHARAJA
6. M.T.CHANDRANNA
7. JAGADEESH
8. P.S.PUTTASWAMY (SWAMY)
9. DR. DODDAMALLAIAH
10. B.E.SHYAM SUNDAR KULAKARNI
11. GANESH
12. M.KIRAN
13. SYED ISMAIL
14. G.S. NAGARAJA
15. K.S.SARASWATHI
16. RAJA MADAKARI NAYAKA
17. H.M.HANUMAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
BJP
JD(S)
INC
IND
IND
IND
SJPL
IND
SWARAJ
BJC
IND
IND
AIMEP
KSRKP
SP
KP
KJP
82896
49911
49014
1287
994
789
610
466
350
328
262
218
184
183
154
153
132
43.78
26.36
25.88
0.68
0.52
0.42
0.32
0.25
0.18
0.17
0.14
0.12
0.10
0.10
0.08
0.08
0.07
2013 05-05-2013 113330 111950 225294 163616 72.62% 163365 251 61678 1. G.H.THIPPAREDDY
2. BASAVARAJAN
3. G.S.MANJUNATHA
4. FAYAZUDDIN. K.S.
5. A.V. UMAPATHI
6. SATHISH
7. C.K.REHAMAN
8. G.R.PANDURANGA
9. GANESHA
10. N. SURESH
11. ISHRATH JAHAN
12. K.S. BASAVARAJA
13. K.S. MALLIKARJUNA SHETTY
14. A. KESHAVAMURTHY
15. S. MRUTHYUNJAYAPPA
16. H.S. YASHODAMMA
17. MAMATHA. K.B.
18. ASLAM BASHA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
F
F
M
BJP
JD(S)
INC
BSRCP
KJP
IND
IND
BSP
IND
IND
RCMP
NPP
PPOI
IND
IND
JD(U)
SP
IND
62228
35510
30729
23382
3791
1993
1077
796
698
657
513
418
355
282
273
254
208
201
38.09%
21.74%
18.81%
14.31%
2.32%
1.22%
0.66%
0.49%
0.43%
0.4%
0.31%
0.26%
0.22%
0.17%
0.17%
0.16%
0.13%
0.12%
2008 16-05-2008 104906 102100 207006 138244 66.78% 138077 167+T 12 68762 1. BASAVARAJANN
2. G.H.THIPPAREDDY
3. G.S.MANJUNATHA
4. S M SADANANDAIAH
5. MOHAMED NASIRUDDIN T R
6. S SRIDEVI KRISHANAMURTHY
7. KOTLA RAMALINGAREDDY
8. RAGHU S B
9. S.SHIVAPRAKASH
M
M
M
M
M
F
M
M
M
JD(S)
INC
BJP
IND
BSP
SUP
IND
IND
JD(U)
55906
39584
37571
1376
1088
870
830
479
373
40.49%
28.67%
27.21%
1%
0.79%
0.63%
0.6%
0.35%
0.27%
2004 20-04-2004 90544 89063 179607 118566 66.01% 118210 356+T 10 61041 1. KUMAR K
2. THIPPAIAH REDDY BH
3. GANESH
4. ARAVINDA PR
5. LINGARAJU RH
6. SHIVANNA GH
7. THIPPA REDDY GH
8. BASAVARAJAN SK
M
M
M
M
M
M
M
M
BSP
IND
IND
IND
KNDP
BJP
INC
JD(S)
2978
876
482
479
640
7949
53386
51420
2.51%
0.73%
0.40%
0.40%
0.53%
6.70%
45.02%
43.36%
1999 05-09-1999 80954 79161 160115 111808 69.83% 104577 7231 48307 1. GH THIPPA REDDY
2. H EKANTHAIAH
3. MK TAJPEER
4. R BASAVARAJAPPA
5. D YARAIAH
6. SRINIVASA
M
M
M
M
M
M
IND
IND
INC
BJP
JD(S)
IND
51198
24782
21161
6164
814
458
48.96%
23.70%
20.23%
5.89%
0.78%
0.44%
1994 26-11-1994 80253 73032 153285 99891 65.17% 97880 2011 53394 1. G.H. THIPPA REDDY
2. H. EKAMTHAIAH
3. C.M. NOORULLASHARIEF
4. S. SIDDAPPA
5. S.T. VASUDEVA REDDY
6. MURUGHARAJENDRA WADEYAR
7. SHAIK MOHAMMED
8. H. LOKESHAPPA
9. PHLOMINA DAS
10. MANJUNA THACHARI
11. SATYANARAYANA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
IND
JD
INC
SP
KCP
BJP
BSP
IND
IND
KCVP
IND
38332
30149
18400
3297
2754
2629
1493
421
184
169
52
39.16%
30.80%
18.80%
3.37%
2.81%
2.69%
1.53%
0.43%
0.19%
0.17%
0.05%
1989 24-11-1989 74824 68100 142924 88763 62.11% 82856 5907 54161 1. H. EKANTHAIAH
2. C. MD. NOORULLA SHARIFF
3. B. L. G. DAYANANDA
4. G. CHANDRAPPA
5. M. RAGHAVENDRA
6. B. MANJUNATHACHAR
7. RAHAMATHULLA
8. SATYA NARAYANA
9. M. RAMAPPA
10. H. P. SABJAN
11. J. B. PRAKASH
12. R. MANJUNATH
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
JNP(JP)
CPI
BJP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
31923
31313
10570
5715
1936
627
186
182
168
89
84
63
38.53%
37.79%
12.76%
6.90%
2.34%
0.76%
0.22%
0.22%
0.20%
0.11%
0.10%
0.08%
1985 03-05-1985 55988 52179 108167 73262 67.73% 72140 1122 34905 1. H. EKANTHAIAH
2. T. M. KHADER BASHA
3. RAMANNA
4. JAYAMMA
5. H. J. KANTHARAJ
6. LAKSHMI DEVI
7. M. J. GAJALAKSHMI
8. NARAYANAPPA
9. SOMESHEKARAPPA
10. K. N. VINAYA PRASAD
11. S. M. SADANANDAIAH
M
M
M
M
M
F
F
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
IND
IND
IND
IND
BJP
IND
IND
40196
29166
939
389
333
305
250
193
167
131
71
55.72%
40.43%
1.30%
0.54%
0.46%
0.42%
0.35%
0.27%
0.23%
0.18%
0.10%
1983 01-05-1983 47072 44932 92004 60734 66.01% 59464 1270 31270 1. B. L. GOWDA
2. V. MASIYAPPA
3. SHAIK MOHAMMED
4. S. L. THYAGARAJA
5. E. H. VASUDEVA REDDY
6. M. J. JAYAKUMAR
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
BJP
IND
33536
17513
6958
588
543
326
56.40%
29.45%
11.70%
0.99%
0.91%
0.55%
1978 25-02-1978 43074 50372 93446 58243 62.33% 56871 1372 35203 1. V.MASIYAPPA
2. C.ABDUL RAHIM
3. A.G.VEERANNA
4. L.J. UMADEVA
5. K. CHANNABASSAPPA
M
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
IND
32697
21621
1333
704
516
57.49%
38.02%
2.34%
1.24%
0.91%
1972 05-03-1972 37535 33756 71291 40711 57.11% 39682 1029 30580 1. C. R. MOHAMMAD SAIFUDDIN
2. T. M. K. PEER SAB
3. H. K. VASUDEVA REDDY
M
M
M
INC
NCO
BJS
23057
9665
6960
58.10%
24.36%
17.54%
1967 21-02-1967 61380 44127 71.89% 41906 2221 17253 1. H. C. BORAIAH
2. V. T. R. REDDY
3. T. A. REDDY
M
M
M
INC
PSP
IND
23906
16970
1030
57.05%
40.50%
2.46%
1962 19-02-1962 59453 36948 62.15% 35112 1836 22505 1. H. C. BORAIAH
2. M. GANGADHARAIAH
M
M
INC
PSP
19897
15215
56.67%
43.33%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.