2028 ರ ಚನ್ನಗಿರಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

Pre Survey of Channagiri Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Channagiri Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN BASAVARAJU V SHIVAGANGA M INC 78263 MADAL MALLIKARJUNA M IND 61828 16435
2018 GEN K MADAL VIRUPAKSHAPPA M BJP 73794 VADNAL RAJANNA M INC 48014 25780
2013 GEN VADNAL RAJANNA M INC 53355 K.MADAL VIRUPAKSHAPPA M KJP 51582 1773
2008 GEN K.MADAL VIRUPAKSHAPPA M BJP 39526 VADNAL RAJANNA M INC 38533 993
2004 GEN MAHIMA J PATEL M JD(S) 42837 VADNAL RAJANNA M INC 32154 10683
1999 GEN VADANAL RAJANNA M IND 48778 MOHIBULLA KHAN M INC 22239 26539
1994 GEN J.H. PATEL M JD 38178 N.G. HALAPPA M INC 19047 19131
1989 GEN N. G. HALAPPA M INC 47179 J. H. PATEL M JD 31553 15626
1985 GEN J. H. PATEL M JNP 35204 N. G. HALAPPA M INC 32224 2980
1983 GEN H. PATEL M JNP 34571 N. G. HALAPPA M INC 28188 6383
1978 GEN J. H. PATEL M JNP 30227 ABDUL HAMEED KHAN M INC(I) 19826 10401
1972 GEN N. G. MALAPPA M INC 27097 D. M. RAGHAVAPPA M IND 18677 8420
1967 GEN N. G. HALAPPA M SSP 27077 K. RUDRAPPA M INC 16122 10955
1962 GEN KUNDUR RUDRAPPA M INC 21368 J. H. PATEL M SOC 14041 7327
1957 GEN KUNDUR RUDRAPPA M INC UNCONTESTED

Channagiri Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 100315 99194 199517 166544 83.47 165847 145 32973 1. BASAVARAJU V SHIVAGANGA
2. MADAL MALLIKARJUNA
3. H S SHIVAKUMAR
4. TEJASWI V PATEL
5. CHANDRASHEKHARA CHANNAGIRI
6. NOTA
7. PRAVEENA H
8. HARISH HALLI
9. KUBENDRA SWAMY T
10. ADIL KHAN S K
11. DONIHALLI MANJUNATHA GOWDRU
12. M ROOPA KAGATURU
M
M
M
M
M
-
M
M
M
M
M
F
INC
IND
BJP
JD(S)
UPJP
NOTA
BSP
IND
IND
AAAP
KRS
KRPP
78263
61828
21467
1216
1017
555
523
470
437
245
198
183
47.03
37.16
12.9
0.73
0.61
0.33
0.31
0.28
0.26
0.15
0.12
0.11
2018 12-May-2018 99235 97021 196265 158191 80.60 157148 1043 38074 1. K MADALU VIRUPAKSHAPPA
2. VADNAL RAJANNA
3. D RAMESHA
4. MAHIMA J PATEL
5. B R RUDRESHA
6. VIJAYKUMAR M T
7. M B VEERABHADRAPPA
8. VIJAYAKUMARA PATIL B J
9. JAFFRULLA KHAN
10. H R HARISH
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
JD(U)
KRRS
AIMEP
IND
IND
IND
ABHM
73794
48014
29106
3954
684
464
456
375
177
124
46.68
30.37
18.41
2.50
0.43
0.29
0.29
0.24
0.11
0.08
2013 05-05-2013 90446 85396 175842 143530 81.62% 143385 145 32312 1. VADNAL RAJANNA
2. K.MADAL VIRUPAKSHAPPA
3. HODIGERE RAMESH
4. H.S. SHIVAKUMAR
5. AMEER AHMED KOGALURU
6. A C S CYCLIST BABU
7. JAYAMMA.L. DODDABBIGERE
8. R.MAMATHA
9. KAREKATTE MANJAPPA
10. VASUDEVA NAIK K.C.
11. B.SHIVAPPA
12. CHANDRAPPAGOWDA
M
M
M
M
M
M
F
F
M
M
M
M
INC
KJP
JD(S)
BJP
BSRCP
IND
LJP
BSP
JD(U)
IND
IND
IND
53355
51582
28900
4526
1054
879
626
621
601
481
445
315
37.21%
35.97%
20.16%
3.16%
0.74%
0.61%
0.44%
0.43%
0.42%
0.34%
0.31%
0.22%
2008 16-05-2008 81330 73791 155121 113679 73.28% 113596 83 41442 1. K.MADAL VIRUPAKSHAPPA
2. VADNAL RAJANNA
3. HODIGERE RAMESH
4. MAHIMA J PATEL
5. A.C.S.CYCLIST BABU
6. K.G.PURUSHOTHAMA NAIK
7. DURUGAPPA
8. RAMANNA T.B
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
SUP
IND
BSP
IND
SP
39526
38533
21499
9519
1524
1372
965
658
34.8%
33.92%
18.93%
8.38%
1.34%
1.21%
0.85%
0.58%
2004 20-04-2004 76323 73916 150239 105581 70.27% 105487 94+T 25 44658 1. BENKIKERE ONKARANNA
2. DEVENDRAPPA MN
3. BENKIKERE MADANNA
4. JAYADEV TS
5. BHOJA RAJ NP
6. VEERUPAKSHAPPA KM
7. VADNAL RAJANNA
8. MAHIMA J PATEL
9. TEJESH GS
M
M
M
M
M
M
M
M
M
IND
JP
IND
IND
IND
BJP
INC
JD(S)
KNDP
425
1006
1025
674
1880
24105
32154
42837
1381
0.40%
0.95%
0.97%
0.63%
1.78%
22.83%
30.45%
40.57%
1.30%
1999 11-09-1999 68937 68348 137285 105328 76.72% 98084 7244+T 8 31957 1. VADANAL RAJANNA
2. MOHIBULLA KHAN
3. J.H. PATEL
4. H.RAMACHANDRA MURTHY
5. KR. VASUDEVAPPA
6. K.H.MANJAPPA
7. D. HANUMANTHAPPA
M
M
M
M
M
M
M
IND
INC
JD(U)
JD(S)
IND
IND
BSP
48778
22239
18791
5035
1633
1179
429
49.73%
22.67%
19.16%
5.13%
1.66%
1.20%
0.44%
1994 26-11-1994 65785 63133 128918 95308 73.93% 93222 2086 33610 1. J.H. PATEL
2. N.G. HALAPPA
3. VADDANAL RAJANNA
4. C.H. JAGADISH
5. D. HANUMANTHAPPA
6. B. MANOHARA NAIKA
7. R.M. KUMAR
8. M. SIDDAPPA
9. G.H. RAMA KRISHNA
10. MUSTAK AHAMAD
11. H. UMMAR KHAN
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD
INC
BJP
KCP
BSP
IND
KRRS
IND
IND
IND
IND
38178
19047
18703
15687
450
392
352
200
152
37
24
40.95%
20.43%
20.06%
16.83%
0.48%
0.42%
0.38%
0.21%
0.16%
0.04%
0.03%
1989 24-11-1989 61228 59617 120845 91842 76.00% 87608 4234 29003 1. N. G. HALAPPA
2. J. H. PATEL
3. H. RAMACHANDRA MURTHY
4. D. M. MANJUNATHA
5. A. H. RUDRAPPA
6. M. C. UMESH
7. H. UMMER KHAN
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD
JNP(JP)
IND
IND
IND
IND
47179
31553
8024
330
244
152
126
53.85%
36.02%
9.16%
0.38%
0.28%
0.17%
0.14%
1985 03-05-1985 48013 45070 93083 71859 77.20% 70701 1158 21224 1. J. H. PATEL
2. N. G. HALAPPA
3. T. SIDDARAMAPPOA
4. B. S. NAGARAJ
5. K. BABAJAN
6. TIPPANNA
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
IND
IND
IND
IND
35204
32224
1414
937
815
107
49.79%
45.58%
2.00%
1.33%
1.15%
0.15%
1983 01-05-1983 46343 43253 89596 64113 71.56% 62759 1354 25483 1. J. H. PATEL
2. N. G. HALAPPA
M
M
JNP
INC
34571
28188
55.09%
44.91%
1978 25-02-1978 40843 38999 79842 63471 79.50% 61743 1728 16371 1. J. H. PATEL
2. ABDUL HAMEED KHAN
3. N. G. HALAPPA
4. UMMAR KHAN
M
M
M
M
JNP
INC(I)
INC
IND
30227
19826
10570
1120
48.96%
32.11%
17.12%
1.81%
1972 05-03-1972 42356 40560 82916 51093 61.62% 49753 1340 31823 1. N. G. MALAPPA
2. D. M. RAGHAVAPPA
3. K. THIPPANNA
M
M
M
INC
IND
NCO
27097
18677
3979
54.46%
37.54%
8.00%
1967 21-02-1967 65400 45878 70.15% 43199 2679 19522 1. N. G. HALAPPA
2. K. RUDRAPPA
M
M
SSP
INC
27077
16122
62.68%
37.32%
1962 19-02-1962 59935 39409 65.75% 36605 2804 20526 1. KUNDUR RUDRAPPA
2. J. H. PATEL
3. S. P. SEETHARAMAIAH
M
M
M
INC
SOC
JS
21368
14041
1196
58.37%
38.36%
3.27%
1957 25-02-1957 49062 1. KUNDUR RUDRAPPA
M
INCಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.