2028 ರ ಚಾಮರಾಜ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

#

#

#

#

#

Pre Survey of Chamaraja Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Chamaraja Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1978 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN K. HARISH GOWDA M INC 72931 L. NAGENDRA. M BJP 68837 4094
2018 GEN L NAGENDRA M NJP 51683 VASU M INC 36747 14936
2013 GEN VASU M INC 41930 H.S.SHANKARALINGE GOWDA M JD(S) 29015 12915
2008 GEN H.S.SHANKARALINGEGOWDA M BJP 44243 VASU M INC 34844 9399
2004 GEN SHANKARLINGEGOWDA HS M BJP 38193 NAGARAJU S M INC 23416 14777
1999 GEN H.S. SHANKARALINGE GOWDA M BJP 48733 VASU M INC 26412 22321
1994 GEN H.S. SHANKARAL NGEGOWDA M BJP 32620 C. BASAVEGOWDA M JD 19937 12683
1989 GEN K. HARSHA KUMAR GOWDA M INC 31514 C. BASAVE GOWDA M JD 20408 11106
1986 GEN P.M.CHIKKABORAIAH M JNP 25583 B.N.K.GOWDA M INC 18724 6859
1985 GEN K. KEMPERE GOWDA M JNP 32077 K. HARSHA KUMAR M INC 16265 15812
1983 GEN H. KEMPEGOWDA M JNP 23967 PUTTEGOWDA M BJP 11932 12035
1978 GEN
GEN
K.PUTTASWAMY
KANGEGOWDA,B.N
M
M
JNP
INC(I)
24524
20234
B.N. KENGEGOWDA
KAMPEGOWDA,H.
M
M
INC(I)
JNP
18103
19833
6421
401

Chamaraja Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1978 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 121415 124851 246297 151544 61.53 149434 320 94753 1. K HARISH GOWDA
2. L NAGENDRA
3. H K RAMESH
4. NOTA
5. PRABHA NANDISH
6. MALAVIKA GUBBIVANI
7. CHANDRASHEKAR
8. DPK PARAMESH
9. T S SURESH
10. MANOJKUMAR M
11. R YOGANARASIMHAMURTHY
12. SIDDARAJU H D
13. SALEEM AHAMED
14. SEEMA S G
15. M PANCHALINGU
M
M
M
-
F
F
M
M
M
M
M
M
M
F
M
INC
BJP
JD(S)
NOTA
UPJP
AAAP
BSP
KRS
IND
IND
IND
IND
IND
SUCI
CCP
72931
68837
4549
1181
907
789
363
287
163
145
123
106
91
80
63
48.42
45.7
3.02
0.78
0.6
0.52
0.24
0.19
0.11
0.1
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
2018 12-May-2018 118091 117556 235672 140622 59.67 138993 1629 95050 1. L. NAGENDRA
2. VASU
3. K.S RANGAPPA
4. K. HARISH GOWDA
5. MALAVIKA GUBBI VANI
6. M.K. PRASHANTHA
7. M. SOMASHEKAR
8. MALINI .R
9. M. PANCHALINGU
10. P. PURUSHOTHAM
11. MAJEED AHMED
12. SHANTHI D AWARADI
13. M. MANOJ KUMAR
14. KAVERIYAMMA N.K
M
M
M
M
F
M
M
F
M
M
M
F
M
F
BJP
INC
JD(S)
IND
AAAP
KPJP
BJC
IND
IND
IND
IND
AIMEP
IND
IND
51683
36747
27284
21282
483
424
241
202
140
119
108
104
93
83
36.77
26.14
19.41
15.14
0.34
0.30
0.17
0.14
0.10
0.08
0.08
0.07
0.07
0.06
2013 05-05-2013 100091 98371 198475 110078 55.46% 109938 140 88397 1. VASU
2. H.S.SHANKARALINGE GOWDA
3. NAGENDRA
4. SHABBIR MOHAMMED MUSTHAFA
5. ARUNA GOWDA M.
6. H.S.MANJUNATHA SETTY
7. MAJEED AHMED
8. B. VASUDEVA
9. MANOJ KUMAR M.
10. AKRAM PASHA
11. T. SHIVARAMU
12. M. BHARATHI
13. UMADEVI M
14. HEMAVATHI M.S.
15. PRADEEP NAGARAJ
16. M. PANCHALINGU
17. M.V. SRINIVASA MITRA
18. ALI AHMED
19. AKEEL AHMEAD
20. NAYAZ AHMED
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
SDPI
KJP
IND
IND
IND
IND
JD(U)
IND
BSRCP
SUCI
SP
IND
IND
HND
IND
IND
ANC
41930
29015
26168
4601
4399
636
489
408
366
280
253
250
231
223
203
184
102
70
68
62
38.14%
26.39%
23.8%
4.19%
4%
0.58%
0.44%
0.37%
0.33%
0.25%
0.23%
0.23%
0.21%
0.2%
0.18%
0.17%
0.09%
0.06%
0.06%
0.06%
2008 10-05-2008 103412 102757 206169 105503 51.17% 105497 6+T 11 100666 1. H.S.SHANKARALINGEGOWDA
2. VASU
3. M.PRATHAP
4. M. LAKSHMANA
5. SHASHIDHAR. M
6. G. SURESH BABU
7. SHAFEEQ AHAMED
8. MAHADEVA
9. AYUB AHAMED KHAN
10. MOHAMMED ASLAM
11. B.D. NINGAPPA
12. ABDUL AZEEZ
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
IND
BSP
CPI
IND
IND
IND
IND
IND
44243
34844
20806
1855
1012
903
803
298
262
168
157
146
41.94%
33.03%
19.72%
1.76%
0.96%
0.86%
0.76%
0.28%
0.25%
0.16%
0.15%
0.14%
2004 26-04-2004 78398 75685 154083 75273 48.85% 75273 0+T 12 78810 1. NAGARAJU S
2. SHANKARLINGEGOWDA HS
3. JAYAPRAKASH S
4. NATARAJU
5. SHASHIDHARA M
6. SURESH
7. UMASHANKARA
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JP
KNDP
IND
IND
JD(S)
23416
38193
1676
681
294
404
10609
31.10%
50.73%
2.22%
0.90%
0.39%
0.53%
14.09%
1999 11-09-1999 78995 73359 152354 87523 57.45% 87511 12+T 1 64831 1. H.S. SHANKARALINGE GOWDA
2. VASU
3. D. DRUVAKUMAR
4. H.K. RAMEGOWDA
5. BINNUKUMARA
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
IND
IND
48733
26412
10931
785
650
55.69%
30.18%
12.49%
0.90%
0.74%
1994 26-11-1994 77324 71723 149047 82302 55.22% 81081 1221 66745 1. H.S. SHANKARAL NGEGOWDA
2. C. BASAVEGOWDA
3. D. MADEGOWDA
4. K. HARSHAKUMARAGOWDA
5. DR. BHAMI V. SHENOY
6. P. VISHWANATH
7. MAHESHA
8. K. SHREEDHARAN
9. SARVOTHAMA
10. T. RAJAGOPAL
11. N. MANJUNATHAGOWDA
12. M.B. BEERAPPA
13. MUNEER AHMED
14. B.D. JAYARAM
15. C. NARAYANAGOWDA
16. R. SHAFI AHAMED
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
BJP
JD
IND
INC
IND
KCP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
SP
KCVP
IND
32620
19937
12406
10875
2267
1926
227
127
114
105
100
98
87
73
64
55
40.23%
24.59%
15.30%
13.41%
2.80%
2.38%
0.28%
0.16%
0.14%
0.13%
0.12%
0.12%
0.11%
0.09%
0.08%
0.07%
1989 24-11-1989 75139 66008 141147 77629 55.00% 74271 3358 63518 1. K. HARSHA KUMAR GOWDA
2. C. BASAVE GOWDA
3. H. S. SHANKARLINGE GOWDA
4. P. M. CHIKKABORAIAH
5. V. MYTHILI
6. BHAMI SHENOY V.
7. SARVOTHAMA
8. N. KRISHNAPPA
9. P. K. KALAPPA
10. M. GOPAL
11. K. G. PRABHAKARA
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
INC
JD
IND
JNP(JP)
BJP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
31514
20408
8466
8146
4363
580
246
186
153
113
96
42.43%
27.48%
11.40%
10.97%
5.87%
0.78%
0.33%
0.25%
0.21%
0.15%
0.13%
1985 03-05-1985 55183 48910 104093 52882 50.80% 52276 606 51211 1. K. KEMPERE GOWDA
2. K. HARSHA KUMAR
3. C. BASAVARAJU
4. V. NARASIMHAIAH
5. D. T. STYANARAYANA
6. N. SURESH KUMAR
7. K. RAO
M
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
BJP
IND
IND
IND
IND
32077
16265
2562
712
289
273
98
61.36%
31.11%
4.90%
1.36%
0.55%
0.52%
0.19%
1983 01-05-1983 46482 41107 87589 50669 57.85% 49568 1101 36920 1. H. KEMPEGOWDA
2. PUTTEGOWDA
3. B. N. KENGEGOWDA
4. RAMEGOWDA
5. PEER MOHAMMED SAFIULLA
6. K. VIMALA
7. N. ESWARA
8. E. S. SHIVANANJEGOWDA
9. M. R. VISWANATH
10. B. P. R. VITTALA
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
JNP
BJP
INC
IND
IND
IND
IND
ICJ
IND
IND
23967
11932
11601
688
518
342
178
128
109
105
48.35%
24.07%
23.40%
1.39%
1.05%
0.69%
0.36%
0.26%
0.22%
0.21%
1978 25-02-1978 37495 34021 71516 45968 64.28% 44969 999 25548 1. K.PUTTASWAMY
2. B.N. KENGEGOWDA
3. M.N. THIMMAIAH
4. N.G. KEMPEGOWDA
5. C.SAMPATH
6. B.P.T.VITTAL
7. H.S. RAMESHCHANDRA
M
M
M
M
M
M
M
JNP
INC(I)
INC
IND
IND
IND
IND
24524
18103
1489
257
230
189
177
54.54%
40.26%
3.31%
0.57%
0.51%
0.42%
0.39%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.